Ochrana oznamovatelů, oznamujících porušení práva Evropské unie

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

Vzhledem k přímému dopadu Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021 Středočeská kraj -  Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen povinný subjekt) v souladu s článkem 8 Směrnice EU zavádí interní kanály pro oznamování při podezření z porušení práv Unie vyjmenovaných
v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis, který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu. Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření vůči oznamovateli.

V souladu s požadavky směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (více na www.justice.cz). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván nezávislý program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Oznámení lze podat také přímo příslušné osobě.

Základní informace k FOSY a návod k použití je uveden ZDE.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani dalšímu orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (pracovněprávní vztah, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán"), správa svěřenského fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení elektronicky prostřednictvím FOSY, emailem, datovou schránkou i v listinné podobě nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě dle domluvy) i telefonicky.

V případě listinného podání musí být dokument označen  „Oznámení dle Směrnice EU - pouze k rukám příslušné osoby".

Oblastmi, ke kterým lze podat oznámení, jsou:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele;
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory a
 12. porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Příjmem a zpracováním všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému" povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů i o způsobu jeho vyřízení nejpozději do 3 měsíců a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

Kontakt na příslušnou osobu:

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M

+420 605 754 793

oznamfosy@gmail.com

DS: z9n4nqb

Jabloňová 2060, 347 01 Tachov

Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp .

V případě písemných podání je nutné písemnost označit: „OZNÁMENÍ - Pouze k rukám příslušné osoby"

Chci podat oznámení přes FOSY zde.

Dokumenty