Informace z odborů

Dne 26. března 2020 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany krajského úřadu Metodický den pro pracovníky OSPOD Středočeského kraje, který bude věnován zejména tématu kontrol výkonu sociálně-právní ochrany dětí a naplňování standardů kvality. V úvodu setkání bude představen projekt „Společně pro rodinu“ realizovaný občanským sdružením Za branou, z. s. 

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 20. 1. 2020 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“. Přihlášky do dotačního řízení je možné zasílat do 29. 2. 2020. Veškeré informace naleznete na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2020

Dne 17. února se uskuteční setkání pracovníků středisek Probační a mediační služby Středočeského kraje, kteří se zabývají problematikou trestné činnosti nezletilých a mladistvých (provinění, činy jinak trestné) se zástupci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Středočeského kraje, který metodicky vede jednotlivé orgány sociálně-právní ochrany Středočeského kraje. Setkání bude...

Dne 30. ledna 2020 se bude konat v budově Krajského úřadu Středočeského kraje „Metodický seminář ke strukturovanému vyhodnocování a individuálnímu plánování práce s dětmi v pobytové péči pro pracovníky OSPOD Středočeského kraje“. Seminář je realizován ve spolupráci MPSV a Krajského úřadu Středočeského kraje jako součást projektu MPSV „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené...

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 142-21/2019/ZK byl dne 25. 11. 2019 schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2020 – 2022 (dále SPRSS SK 2020 – 2022 či Plán). Ke stažení zde.  

Dne 25. 11. 2019 projednalo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání poskytnutí dotací na podporu sociálních služeb v rámci dofinancování dotačního řízení Středočeského kraje pro 2019, ve kterém byly podpořeny kapacity určené pro osoby s problémovým chováním. Usnesením č. 0145-21/2019/ZK ze dne 25. 11. 2019 bylo rozhodnuto o přidělení dotace v rámci...

Dne 25. 11. 2019 projednalo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání poskytnutí dotací na podporu sociálních služeb v rámci druhého mimořádného termínu dotačního řízení Středočeského kraje pro 2019, které bylo určeno na financování nákladů spojených s navýšením mezd / platů dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb., kterými se mění nařízení...

Dne 12. prosince 2019 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Metodické setkání uřčené vedoucím pracovníkům OSPOD Středočeského kraje. Účastníkům budou představeny aktivity projektů „Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci” a „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice“, který je realizován MPSV....

Vážení zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji, informujeme Vás, že v souladu s § 39b vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo dne 4. 10. 2019 veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na...

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou běžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb. 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při  výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Agregátor obsahu

Aktuality

Sběr dat - ekonomická část

1 Bře 2023

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s žádostí o informace v rámci každoročního sběru dat v oblasti poskytování sociálních...