Bezpečný Středočeský kraj

Projekt byl spolufinancovaný Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 50% nákladů a je veden pod registračním číslem projektu ISPROFOND 5216510026.

Hlavním cílem projektu bylo pořízení a zprovoznění inovativních telematických aplikací a nových technologií v rámci inteligentních systémů řídících provoz na dopravní infrastruktuře kraje. Tím přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jeho monitoringu, k prevenci kriminality a ochraně stavu a bezpečnosti silnic II. a III. třídy na vybraném území.

V rámci telematických aplikací bylo pořízeno 86 inteligentních ukazatelů rychlosti (zobrazení informací pro řidiče v jednom směru, sběr dat o dopravní situaci v obou směrech) a 8 úsekových detektorů (oba směry současně). Tyto aplikace jsou preventivního charakteru a mají usměrňovat řidiče jednak v dodržování maximálně povolené rychlosti a jednak jim zobrazovat důležitá upozornění týkající se podmínek aktuální dopravní situace z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. V rámci aplikace nových technologií byly rovněž pořízeny 3 dynamické (vysokorychlostní) váhy (každá určena pro oba směry současně), které z dlouhodobého hlediska snižují počet přetížených nákladních vozidel, šetří kvalitu a stav vozovek a také zvyšují bezpečnost silniční dopravy. Ze všech výše uvedených aplikací jsou nepřetržitě získávána důležitá statistická data, která jsou zobrazována na Dopravním portálu Středočeského kraje.

Projekt byl realizován v období 11/2016 - 08/2017
Celkové výdaje projektu činily 52 790 000,00 Kč, z čehož 50 % činila dotace SFDI

Místem realizace jsou obce a města Středočeského kraje
Doba zajištění provozu/udržitelnosti projektu je 8 let.