Ochrana oznamovatelů, oznamujících porušení práva Evropské unie

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU)


Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“):

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (více ZDE). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (pracovněprávní vztah, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“), správa svěřenského fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění dozví o porušování práv a které 
a) má znaky trestného činu, 
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 
c) porušuje tento zákon, nebo 
d) porušuje jiný právní předpis nebo porušuje práva Evropské Unie  v oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory,

může podat oznámení elektronicky prostřednictvím FOSY, emailem, datovou schránkou i v listinné podobě nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě dle domluvy) i telefonicky.o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis, který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu. Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření vůči oznamovateli.
Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna pracovní nebo služební doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

V souladu s požadavky zákona je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 
Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se zákonem a  Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván nezávislý program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Oznámení lze podat také přímo příslušné osobě. 

Základní informace k FOSY a návod k použití je uveden ZDE

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani dalšímu orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu). 

V případě listinného podání musí být dokument označen  „Oznámení - pouze k rukám příslušné osoby“.

Příjmem a zpracováním všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů i o způsobu jeho vyřízení nejpozději do 3 měsíců a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

Kontakt na příslušnou osobu:

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
605754793
oznamfosy@gmail.com 
DS: z9n4nqb
Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp
Jabloňová 2060, 347 01 Tachov

Vedlejší příslušná osoba pro případy zastupitelnosti je: 

JUDr. Jan Šťastný, MPA
777 418 512
stastny@catania.cz 
DS: nz26v8e
Provoz 20, Dobruška 518 01

 
Chci podat oznámení přes FOSY ZDE.

Další odkazy: