logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, část obchvat Zápy

Cíle projektu:

Cílem projektu je převedení tranzitní dopravy na silnici II/101 mezi dálnicí D10 a D11 mimo intravilán městyse Zápy. V rámci realizace projektu dojde k výstavbě přeložky silnice II. třídy v úseku II/101, konkrétně II/101 v úseku intravilánu městyse Zápy. Cílem je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost a hospodářský růst, dostupnost a bezpečnost regionů ČR.

Převedením tranzitní dopravy na silnici II/101 mezi dálnicí D10 a D11 mimo intravilán městyse Zápy dojde ke zvýšení dopravní bezpečnosti, snížení opotřebení vozidel, úspoře pohonných hmot, zlepšení podmínek životního prostředí a zvýšení hodnoty územního napojení obchodních a průmyslových zón. Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji (zvýšení kvality stávající silniční sítě), ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezdnosti dané oblasti. Vliv projektu na cílovou skupinu a konečné uživatele výstupů této části projektu (všichni účastníci silničního provozu využívající danou komunikaci, tj. řidiči všech typů dopravních vozidel, cyklisté a chodci) bude patrný jak pro místní obyvatelstvo či podnikatele, tak pro tranzitní účastníky silničního provozu, a to z hlediska vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravy i k celkově lepšímu stavu životního prostředí.

PROJEKT „II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, část obchvat Zápy" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ