logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/101 Obříství

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009018

Cíle projektu:

Hlavní změnou bude kompletně rekonstruovaná vozovka vč. podkladních vrstev. Rekonstrukcí dojde k úpravě odvodnění v daném úseku a k opravě poškozených podkladních vrstev. Směrové řešení silnice II/101 v úseku stavby bude zachováno. Výškové řešení vychází ze stávajících poměrů zejména vjezdů. Kvůli zajištění odtoku povrchové vody z vozovky dojde k mírným úpravám nivelety silnice II/101 tak, aby bylo zajištěno odvodnění povrchu vozovky v koordinaci s návrhem příčných sklonů. Niveleta v začátku i v konci úpravy bude plynule navazovat na současnou úpravu vozovky. Šířkové řešení silnice bude v rámci této stavby sjednoceno.

Silnice bude pro rekonstrukci dvou pruhová se základní šířkou jízdního pruhu 3,00 m. Vzhledem k tomu, že dojde k úplnému odstranění stávající vozovky, včetně sanace pláně, bude nutné osadit nově obrubníky, předláždit navazující chodník, upravit přilehlé vjezdy a kvůli odtoku vody bude výškově upraveno i napojení do ulice Hasičská včetně přilehlého chodníku. Projekt přispěje k napojení silnice II. třídy, konkrétně silnice II/101 na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T a naplňuje cíl formou rekonstrukce silnice. Komunikace slouží jako napojení sekundárních (obce s rozšířenou působností nad 7 tis. obyvatel) nebo terciárních (ostatní ORP a OPÚ) uzlů na sítě TEN-T. Rekonstrukcí úseku silnice II. třídy dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnost.

PROJEKT „II/101 Obříství" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.