logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Na projekt „II/101 před Bystřicí, most ev. č. 111-001" (CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002980) je poskytována finanční podpora z EU v rámci programu IROP (1. výzva).

Cílem projektu je stavební úprava železobetonového trámového mostu ev. č. 111-001, který se nachází na silnici II/111 přes silnici I/3 a trať SŽDC České Budějovice – Praha a oprava komunikace za mostem. Předmětem opravy komunikace je zlepšení jejího stavu. Oprava spočívá z odfrézování části stávajícího krytu v mocnosti 10 cm a obnově dvou živičných vrstev.

Zahájení stavby: 27. 2. 2017.

Žadatel:               Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5