logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/106 HRANICE OKRESU BENEŠOV - CHRÁST NAD SÁZAVOU, REKONSTRUKCE
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012856

Cíle projektu:

Cílem rekonstrukce silnice II. třídy v úseku II/106, konkrétně II/106 v úseku hranice okresu Benešov -
Chrást nad Sázavou je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost a hospodářský růst, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí úseku silnice II. třídy dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění vyšší bezpečnosti provozu v řešeném území. Cílem projektu je stavební úprava vozovky silnice II. třídy (II/106 v úseku hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou) v celkové délce 4,988 km zvýšením její únosnosti a odstraněním stávajících poruch krytu

Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji (zvýšení kvality stávající silniční sítě), ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezdnosti dané oblasti. Vliv projektu na cílovou skupinu a konečné uživatele výstupů této části projektu (všichni účastníci silničního provozu využívající danou komunikaci, tj. řidiči všech typů dopravních vozidel, cyklisté a chodci) bude patrný jak pro místní obyvatelstvo či podnikatele, tak pro tranzitní účastníky silničního provozu, a to z hlediska vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravy i k celkově lepšímu stavu životního prostředí.

PROJEKT „II/106 HRANICE OKRESU BENEŠOV - CHRÁST NAD SÁZAVOU, REKONSTRUKCE" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.