logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Registrační číslo projektu   CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008711

Projekt „II/112 Čechtice, most ev. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice je spolufinancován Evropskou unií

Cíle projektu

Projekt řeší tyto dílčí oblasti:

 • zlepší stavebně-technický stav mostního objektu,
 • zvýší únosnost a zatížitelnost mostu, předpolí mostu a navazující vozovky,
 • sníží hlukové zátěže v řešené oblasti, neboť budou provedeny technologicky nové povrchy zpevněných ploch,
 • zlepší podmínky pro odvodnění vozovky,
 • zlepší protismykové vlastnosti vozovky a odstraní bezpečnostní závady,
 • zvýší bezpečnost silničního provozu na předmětném úseku,
 • zvýší kvalitu napojení regionu na dopravní síť TEN-T,
 • zvýší dostupnost regionu a jeho dílčích oblastí,
 • zlepší podmínky pro dopravní obslužnost území veřejnou dopravou,
 • zlepší kvalitu fyzického prostředí, které je nutné pro rozvoj podnikatelských aktivit a zvyšování investic v regionu,
 • zlepší se průjezdní komfort účastníků silničního provozu.

Realizace projektu probíhá od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021

Celkové náklady projektu činí 8 284 399,41 Kč

Dotace EU činí 85 %, národní zdroje 5% a vlastní zdroje kraje 10% z celkových nákladů