logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70-9,48

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009108

Cíle projektu:

Cílem rekonstrukce úseku silnice II/112 v délce 2 780 m je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí silnice dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti provozu. Dojde ke snížení hlučnosti, nehodovosti, snížení opotřebení vozidel, a především ke zvýšení bezpečnosti provozu na daném úseku.

Předmětem projektu je oprava vozovky silnice II/112 v celkové délce 2 715 metrů s využitím nové technologie. Navrhuje se oprava vozovky s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně včetně sanace pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace.

PROJEKT „II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70-9,48" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.