logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/113 Mukařov - Struhařov

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0010907


Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce vozovky silnice II/113 v úseku Mukařov - Struhařov. V rámci rekonstrukce došlo k zesílení konstrukce vozovky a navýšení nivelety min. o 10 mm v celé šířce a délce předmětného úseku.  Součástí stavby je i obnovení nezpevněných krajnic a pročištění systému odvodnění (propustky, příkopy) od nánosů a také oprava poškozených propustků pod trasou silnice.

PROJEKT: „II/113 Mukařov - Struhařov" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.