logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „II/114 Neveklov - I/3"
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010568

Dne 14.04.2020 proběhlo předání staveniště k akci „II/114 Neveklov - I/3"

Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/114 v úseku Neveklov – I/3. Návrh opravy vozovky je stanoven na základě diagnostiky vozovky. Součástí stavby je rovněž oprava stávajících propustků a obnova dopravního značení a dopravních zařízení. Poloha silnice II/114 není oproti stávajícímu stavu jakkoliv měněna. Součástí stavby je rovněž oprava 18 stávajících propustků, z toho u 5 propustků bude provedena kompletní oprava. Dále budou v rámci stavby pročištěny stávající příkopy.


Cena díla: 72 364 547,03 Kč bez DPH
Doba realizace: 9 měsíců ode dne protokolárního předání stavby
Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3 s vedoucím společníkem BES s.r.o.
TDS+BOZP: SGS-IBH_TDI

PROJEKT „II/114, Neveklov - I/3 " JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.