logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449

Cíle projektu:

Cílem rekonstrukce silnice II. třídy v úseku v Kladně je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost a hospodářský růst, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí úseku silnice II. třídy dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace. Nové okružní křižovatky přispějí ke zlepšení přehlednosti i bezpečnosti stávajícího dopravního uspořádání.  Z prostého průtahu městem je tvořen zklidněný uliční prostor s novými povrchy vozovek a chodníků se zajištěním bezpečnější funkce a s implementací cyklistů do hlavního a vedlejšího uličního prostoru.

PROJEKT „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.