logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/124 Hostišov - Jiřetice (hranice okresu)
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007946

Předmětem akce je rekonstrukce silnice II/124 v úseku od úrovňové křižovatky se silnicí I/3 po hranici okresu Benešov v délce 6.411,78 m. Jedná o hlavní příjezdovou komunikaci obcemi Hory, městysem Neustupov, Bořetice, Sedlečko a Jiřetice. Předmětem projektu je výměna krytu vozovky, zlepšení únosnosti podkladních vrstev vozovky a rekonstrukce dvou stávajících propustků. Hlavním důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav předmětné komunikace s četným výskytem viditelných poruch. Realizace projektu přispěje ke zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

PROJEKT „II/124 Hostišov - Jiřetice (hranice okresu)" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.