logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/191 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – HR. KRAJE

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010016

Cíle projektu:

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II. třídy (II/191) v úseku mezi provozním staničením km 0,833 a km 11,595, tj. mezi městem Rožmitál pod Třemšínem (křižovatka ulic Tyršova a Nádražní) a hranicí Středočeského a Plzeňského kraje. Součástí stavby je také rekonstrukce 2 mostů na trase, mostu č. 191-002 o délce 4,1 m a 191-003 o délce 2,5 m. Stavba je plánována jako trvalá dopravní stavba.
Účelem a cílem rekonstrukce je zlepšení stávajícího stavu a zajištění stability komunikace. Dalším cílem je taky zlepšení stávajícího záchytného zabezpečení. Nepředpokládají se zásady do komunikace v širším rozsahu, šířkové řešení komunikace se navrhuje upravit jen na délku provedení nových konstrukcí na hraně komunikace. Výškové ani směrové řešení silnice v daném úseku se neupravuje.
Cílem projektu je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí opěrné zdi, svodidel a přilehlé komunikace dojde ke zvýšení užitných vlastností opěrné zdi a komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti provozu.
Cílem projektu je taktéž zvýšit plynulost a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci v dané lokalitě.


PROJEKT „II/191 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – HR. KRAJE" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.