logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa"

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008429

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci  vozovky silnice II/237 v úseku km 14,298 – 19,360, vyjma úseku řešeného v samostatné dokumentaci – km 19,110 – 19,211, o celkové dl. 4 960 m. Byla provedena rekonstrukce vozovkových vrstev (frézování, recyklace za studena a pokládka vrstev nových) a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění odvodňovacího zařízení, vč. propustků. U několika propustků bylo vzhledem k jejich stavebně-technickému stavu provedena jejich výměna.

Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji (zvýšení kvality stávající silniční sítě), ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezdnosti dané oblasti.

Zhotovitel:

HERKUL, a.s.

Technický dozor stavebníka:

Sdružení „MORAVA: RS SD+BOZP – Středočeský kraj" zastoupený společností SHP TS, s.r.o.

Cena díla dle smlouvy činí:

46 490 381,53 Kč bez DPH

56 253 361,65 Kč s DPH

Cena bude navýšena po uzavření Dodatku č.1 k SOD.

PROJEKT „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.