logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/603 Radějovice – Babice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005269

Cíle projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy v úseku Radějvice - Babice. Navržená stavební úprava bude provedena ve stávající ploše vozovky silnice II/603 beze změny šířkových a směrových parametrů komunikace. Rekonstrukce spočívá v odstranění asfaltového souvrství, recyklaci zbylého konstrukčního souvrství s položením nové ložné a obrusné vrstvy včetně příslušných postřiků.
Dále bude provedena sanace či přestavba stávajících mostních objektů, které vykazují množství konstrukčních závad, pročištění příkopů, sanace krajnic a obnova dopravního značení.  Předmětem akce bude i pročištění propustků u zatrubněných hospodářských sjezdů, tedy obnovení funkčnosti odvodňovacího zařízení. Stavební úprava bude realizována ve stávající trase komunikace. Šířka vozovky ověřena geodetickým zaměřením se pohybuje od 8 m do 10 m. Stávající šířkové uspořádání zůstane zachováno (jízdní pruh 2x3,25 m, vodící proužek 2x0,25 m, zpevněná krajnice min. 2x0,25m a nezpevněná krajnice 2x0,75m). Niveleta bude úpravou, zesílením asfaltových vrstev měněna do 6 cm mimo zastavěné území, v obci do 2 cm. Příčný sklon vozovky v přímé je střechovitý cca 2,5 %, v obloucích jednostranný až 6,0 % dle hodnoty poloměru. Osa klopení je v ose vozovky. Výsledný sklon vozovky neklesá pod 0,5%.
Projekt přispěje k napojení silnice II. třídy, konkrétně silnice II/603 na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T a naplňuje cíl formou rekonstrukce silnice. Komunikace slouží jako napojení sekundárních (obce s rozšířenou působností nad 7 tis. obyvatel) nebo terciárních (ostatní ORP a OPÚ) uzlů na sítě TEN-T. Rekonstrukcí úseku silnice II. třídy dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikací, únosnosti a zajištění bezpečnosti.

PROJEKT „II/603 Radějovice - Babice" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.