logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu:  II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008483

Cíle projektu:

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace ulice Pražské v Benátkách nad Jizerou. Realizace stavebního záměru tohoto úseku je součástí akce: II/610 Tuřice – Kbel. Jedná se o první etapu realizace, která bude probíhat od náměstí Na Burse po konec úprav v extravilánu za částí Kbel. Délka realizace stavby je 1700 m. Předpokládá se realizace celého uličního prostoru, bude řešena jak komunikace pro automobilovou dopravu, tak i komunikace pro pěší. Součástí bude i řešení dopravy v klidu formou parkovacích pruhů. Autobusové zastávky Benátky nad Jizerou, Kbel budou rekonstruovány. Obě zastávky budou umístěny v autobusovém zálivu. Stavba je dle svého druhu řazena jako liniová stavba, která by měla umožnit bezpečnější pohyb vozidel, chodců a cyklistů. Komunikace v současné době nesplňuje v průtahu města Benátky nad Jizerou převážně šířková uspořádání. Šířka komunikace je nadměrná, což neodpovídá dnešním standardům a požadavkům na zklidňování a bezpečnosti dopravy. 

Informace o stavbě:

Dne 3. 6. 2019 byla zahájena realizace projektu „II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa".

Zhotovitelem projektu je „STRABAG a.s." a technický dozor zhotovitele vykonává ,,Sdružení IBR Consulting - Mott MacDonald - ŠATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s. r. o.)".

Cena projektu podle smlouvy činí 66 316 210,94 Kč vč. DPH

Doba realizace díla je plánována na 9 měsíců.

Projekt „II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa" je spolufinancován Evropskou unií.