logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „II/101 JESENICE, OBCHVAT - II. ETAPA"

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0010905

Cíle projektu:

Projekt řeší výstavbu nového obchvatu silnice II/101 města Jesenice u Prahy, v okrese Praha-Západ ve Středočeském kraji. Jedná o kompletní novostavbu silnice II/101 v délce 1,003 km v kategorii S 11,5/80 v celkové tloušťce konstrukce živičné vozovky 63 m. Realizace projektu přinese vybudování nové pozemní komunikace II. třídy, převod vysoké intenzity dopravy z centra města, zajištění řádného odvodu dešťové vody z upravených povrchů řešené silnice, zlepšení životních podmínek města, tj. dojde ke snížení hlukové a emisní zátěže, zvýšení dopravní bezpečnosti a snížení silniční nehodovosti ve městě Jesenice, zvýšení přehlednosti a bezpečnosti silničního provozu na předmětném úseku, zvýšení kvality napojení regionu na dopravní síť TEN-T, zvýšení dostupnosti regionu a jeho dílčích oblastí a zlepšení průjezdního komfortu účastníků silničního provozu.

Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji zvýšením kvality stávající silniční sítě, ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší tranzitní průjezdnosti řešené oblasti.

PROJEKT „II/101 JESENICE, OBCHVAT – II. ETAPA" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.