logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Projekt II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369 je spolufinancován z programu IROP, na projektu se finančně podílí i Město Zruč nad Sázavou.

Předmětem této stavby je rekonstrukce silnice II/336 ve Zruči nad Sázavou s rozšířením komunikace v místě křižovatky se sil. III/3369.

Rekonstruovaný úsek začínal za přemostěním Ostrovského potoka na nám. MUDr. J. Svobody pokračuje ulicí 1. Máje, ul. Dubinská a ul. Jiřická, kde rekonstrukce končila před odbočkou na místní hřbitov. Celková délka úpravy byla provedena v 1 230 m. Osa komunikace je vedena v ose stávající komunikace. V ZÚ i KÚ je komunikace napojena na stávající.

Niveleta komunikace kopíruje stávající stav. Šířkové uspořádání odpovídá mimo zástavbu kategorii S6,5/50 a v místě zástavby kat. MO-/7,0/50.Návrh rekonstrukce vozovky silnice II/336 vycházel z provedené diagnostiky. V úseku km 0,000 – 0,425 je stávající dlažba předlážděná mimo již opraveného úseku v km 0,261 – 0,340. Dále v úseku km 0,425 – 0,860 (Dubinské a Jiřické ul.) je stávající vozovka odbourána (dlážděná, asfaltová vozovka) a provedena nová asfaltová vozovka. V km 0,860 – KÚ 1,230 (Jiřická ul.) je provedena oprava asfaltových vrstev v tl. 90 mm a lokální sanace okrajů vozovky.

Zahájení stavby proběhlo 27. 4. 2017.
Původní termín dokončení byl dle SoD 27. 6. 2017, bohužel na základě nepředvídatelných skutečností byl termín realizace prodloužen až do 15. 9. 2017.

Investor:                                                        Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Dodavatel:                                                    Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Celkové výdaje stavby:     13 889 386,71 Kč bez DPH, 16 806 157,91 Kč s DPH