logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0008404

Cíle projektu:

Cílem projektu je realizace novostavby pozemní komunikace II. třídy odvádějící těžkou tranzitní nákladní dopravu mimo zastavěné území města Králův Dvůr s tím, že v budoucnu pak bude možné na tento úsek napojit zbytek jižního obchvatu města Králův Dvůr, pokud bude realizován. V rámci realizace projektu dojde k novostavbě komunikace II. třídy, mostního objektu vč. zdi a protipovodňových opatření, odvodnění pozemní komunikace a novostavba veřejného osvětlení. Dále dojde k přeložkám plynovodu, vedení vysokého napětí a telekomunikačních sítí.

Odvedením tranzitní těžké nákladní dopravy, mimo zastavěné území města Králův Dvůr, dojde k výraznému zklidnění dopravní situace v dané části města, zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro osobní a autobusovou dopravu. Dále dojde ke zlepšení zdravotních podmínek pro obyvatele snížením emisí z dopravy, hluku a prašnosti.

PROJEKT „Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.