Středočeský kraj zareagoval na výzvu č. 03_22_026 vyhlášenou Ministerstvem práce a sociálních věcí k podávání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost plus v rámci priority 4 - Materiální pomoc nejchudším osobám, ze které je možné čerpat podporu na realizaci projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025“.

Účelem podpory je zajištění bezplatného školního stravování dětem v mateřských školách, žákům a studentům v základních a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, včetně škol speciálních a konzervatoří) a dětem, žákům a studentům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízeních, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Zlepšit dětem, žákům a studentům podmínky pro řádný průběh jejich školní a mimoškolní docházky a zároveň i předcházet jejich případnému sociálnímu vyloučení. 

Středočeský kraj v rámci realizace projektu umožní školám a školským zařízením předkládat žádost o dotaci nebo žádost o finanční prostředky na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací.

Žádosti na podporu bezplatného školního stravování mohou podávat školy (mateřské, základní, střední, SOŠ, SOU, gymnázium, konzervatoř, kombinované a speciální) a školská zařízení (školní jídelna, domov mládeže, internátní zařízení):

  • Školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem NENÍ Středočeský kraj v rámci Programu 2023 na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací
  • Školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem JE Středočeský kraj v rámci Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků zřízené příspěvkové organizaci Středočeského kraje na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací

Zpět na seznam dotačních oblastí