Projekt je realizován z výzvy 03_15_007 – Podpora procesů ve službách v rámci OP Zaměstnanost, pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002264.

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Projektový záměr byl schválen v říjnu 2015. Projektovou žádost schválil řídící orgán (MPSV) v březnu 2016 a následně vydal 23. 5. 2016 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 3. 6. 2019 bylo uzavřeno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace s prodloužením projektu do 30. 6. 2022. Především z důvodu nutnosti nového výběru dodavatele IS pro sociální služby.

Projekt má za úkol vytvořit a aplikovat několik funkčních nástrojů, které klíčovým způsobem zvýší kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb ve Středočeském kraji, coby služeb obecného hospodářského zájmu. Konkrétně se jedná o:

  1. zavedení jednotného informačního systému vykazování a zpracování dat ze sociálních služeb v podobě elektronické aplikace zahrnující moduly: benchmarking, krajská síť sociálních služeb, podpora výpočtu vyrovnávací platby, dotační řízení kraje a obcí, výkaznictví, reporty a elektronický katalog sociálních služeb apod.,
  2. posílení a metodické sjednocení role obcí v procesu plánování sociálních služeb, zejména ve smyslu vzájemného propojení obcí na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP) a ve smyslu optimalizace informačních toků mezi obcemi a krajem,
  3. prověření realizační skutečnosti vybraných druhů sociálních služeb a odpovídající sjednocení metodiky zejména v oblasti vykazování dat zásadních pro stanovení výkonnostních parametrů těchto služeb.

Veškeré aktivity projektu probíhají v úzké spolupráci s aktéry oblasti sociálních služeb (jejich zadavateli, poskytovateli i uživateli) a s odbornými metodickými pracovníky – tak, aby výsledek odpovídal realitě a byl dobře využitelný v každodenní praxi. Nové nástroje budou sloužit k optimalizaci sběru a hodnocení dat ze sociálních služeb, ke sjednocení výkaznictví a posílení informačních toků mezi SK, obcemi a poskytovateli. Celkově dojde ke zkvalitnění procesů plánování a poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji.

Projekt je realizován v termínu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2022

Rozpočet projektu: 9 969 500,- Kč, z toho 85 % tvoří dotace ESF a 10 % státní rozpočet ČR