Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 010-30/2024/ZK ze dne 29.1. 2024 Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP.

Důležité informace k podmínkám Programu 2024:

1. Pokud příjemce nepodal žádost o dotaci z veřejných zdrojů nejpozději do dvou let od ukončení realizace přípravy projektu, je povinen předložit poskytovateli společně s písemnou informací dokument prokazující zahájení realizace projektu, na který byla vypracována projektová dokumentace.

Za tento dokument bude považováno zahájení zadávacího řízení na zhotovitele dle zákona č. 143/2016 Sb. nebo výběrového řízení na zhotovitele v případě veřejných zakázek malého rozsahu.

Uvedený postup lze použít pouze v případě, kdy předmětem dotace dle Programu bylo zpracování projektové dokumentace; nelze použít v případě, kdy předmětem dotace dle Programu bylo zpracování studie či průzkumu.

V případě, že příjemce nepředloží dokument prokazující zahájení projektu, bude se jednat o nesplnění podmínek Programu a příjemce je povinen dotaci poskytnutou dle Programu poskytovateli vrátit.

Pozor: Písemné čestné prohlášení k výše uvedenému již nebude akceptováno.

2. Realizace přípravy projektu musí být ukončena nejpozději do dvou let od oboustranného podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Příjemce může do konce této lhůty požádat poskytovatele dotace o její prodloužení. Na základě písemné, řádně odůvodněné žádosti může schválit prodloužení termínu realizace přípravy projektu Rada kraje.

Dokumenty