Středočeský kraj patří dlouhodobě k ekonomicky nejvyspělejším regionům v České republice, a proto začal prostřednictvím Středočeského inovačního centra aktivně podporovat rozvoj inovačního prostředí a konkurenceschopnost klíčových odvětví ekonomiky kraje. V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 008-22/2023/ZK ze dne 27. 2. 2023 vyhlašuje hejtmanka Program Věda v praxi obcí pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji. 

Věda v praxi obcí je nový program Středočeského kraje vyhlašovaný ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem. Poskytuje přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v programu stanovena 

Od 11. dubna 2023 od 8:00 hodin 

do 29. září 2023 do 15:00 hodin. 

nebo do doby, kdy kumulovaná hodnota dotace požadované v přijatých žádostech překročí částku 1.200.000,- Kč a dle pořadí, v jakém byly žádosti přijaty prostřednictvím datové schránky. Ostatní žádosti mohou být schváleny jako náhradní. 

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat: 

 • prostřednictvím datové schránky, jejíž přílohou bude Žádost o poskytnutí dotace, včetně příloh opatřené elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele, datovou zprávu žadatel označí v kolonce „Předmět“ zkráceným názvem Programu " Program Smart Akcelerátor III – věda v praxi obcí“ a uvedením „Odbor řízení dotačních projektů“, identifikátor datové schránky Středočeského kraje je „keebyyf“, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí. 
 • možnost podávání žádostí v elektronické podobě datovou schránkou 

Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
Způsob podání žádosti o dotaci a její povinné přílohy stanovuje Program, Článek 6.  

Program je určen pro obce Středočeského kraje nebo jimi zřízené příspěvkové organizace či dobrovolné svazky, maximálně však 1 projekt na IČ. 

Jak program funguje 

 • Program je administrován Středočeským krajem a dotován z programu Smart Akcelerátor III. 
 • Před podáním žádosti je nutné absolvovat dvoukolovou konzultaci se zaměstnancem SIC.  
 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 100.000,- Kč a maximální ​výše​ 200.000,- Kč, přičemž dotace se poskytuje ve výši až 100 % ze způsobilých výdajů. Výše celkových výdajů na projekt přitom není omezena. 

Co vám pomůžeme například vyřešit: 

Energetika 

 • Posouzení současného stavu obecních budov a technologií. 
 • Zpracování koncepce rozvoje obecní energetiky. 
 • Zpracování koncepce pro zapojení obcí do komunitní energetiky. 
 • Příprava podkladů pro výběrová řízení.

Veřejná prostranství 

 • Zpracování dokumentu koncepce rozvoje území. 
 • Stanovení regulativů. 
 • Konzultace řešení modrozelené infrastruktury v intravilánu obce. 

Adaptace na klimatickou změnu 

 • Studie a návrh opatření pro eliminaci nežádoucího jevu vodní eroze, zanášení a eutrofizace vodních nádrží. 
 • Výpočet vodní bilance. 
 • Model vodní a erozní bilance: terénní průzkum, zpracování podkladových dat modelu, jeho sestavení a výpočet. 
 • Návrh opatření: projektová dokumentace na úrodni DUR. Výstupy: erozně odtokový model, projekt erozních opatření, součástí dat budou podklady pro další stupně přípravy záměru v digitální formě. 
 • Sezónní monitoring kvality povrchové vody a sedimentu. 

Vodohospodářství 

 • Zpracování studie kapacity stávající ČOV. 
 • Hydrogeologické posouzení lokality. 
 • Studie proveditelnosti technického řešení. 

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

Bc. Alena Hanzel, tel. 257 280 381, e-mail:  hanzel@kr-s.cz

Administrace programu - KÚSK

Ing. Přemysl Růžička, tel. 601 214 431, e-mail: vvpo@s-ic.cz

Povinné konzultace - Středočeské inovační centrum

Upozornění pro žadatele

Pozn. Program je součástí projektu Smart Akcelerátor III ve Středočeském kraji, který je podpořen Operačním programem Jan Amos Komenský 

zpět na začátek stránky

Dokumenty