Registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_009/0002773

Doba realizace: 1. 1. 2023 - 30. 6. 2027 

Středočeský kraj patří dlouhodobě k ekonomicky nejvyspělejším regionům v České republice, a proto začal prostřednictvím Středočeského inovačního centra aktivně podporovat rozvoj inovačního prostředí a konkurenceschopnost klíčových odvětví ekonomiky kraje.

K tomu přispěl i první úspěšný projekt Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji realizovaný v letech 2016 – 2019 a Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji realizovaný v letech 2019 - 2022, na která se navazuje. 

Projekt SA III vychází z RIS3 Strategie aktualizované v roce 2020. Cílem projektu je dále podpořit realizaci strategie a naplnění jejích cílů. Projekt se bude zabývat dalším rozvojem inovačního prostředí a podporou spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a firmami, prodporou rozvoje jejich kompetencí, přenosem dobré zahraniční praxe do regionu, pilotováním nových nástrojů, a to zejména v klíčových oblastech změny RIS3 strategie
B: Konkurenceschopné a inovatovní firmy a C: Kvalitní veřejný výzkum a jeho přínos pro potřeby kraje, a částečné  v oblasti A: Lidé pro inovace. 

Realizací projektu bude pokračovat rozvoj klíčových oborů, které jsou představiteli kraje vnímány jako významné a perspektivní pro další rozvoj ekonomiky kraje.

Aktivity projektu realizují Středočeský kraj (aktivita Věda v praxi obcí) a Středočeské inovační centrum (aktivity Základní tým, Vzdělávání, Mapování, Twinning, Pilotní ověření a marketingová a komunikační strategie).

Jednotlivé aktivity zahrnují práci s cílovými skupinami (firmy, municipality, výzkumné organizace), mapování inovačního prostředí, resp. potřeb cílových skupin, realizaci tří pilotních projektů, transfer zahraniční dobré praxe, dotační program „Věda v praxi obcí", který má systematicky podporovat spolupráci mezi veřejnou správou a výzkumnými organizacemi ve Středočeskím kraji. Realizace programu má za cíl rozvinou tuto spolupráci vytvořením dobré praxe, kterou bude možné dále využívat k její propagaci.

Dále je cílem na základě shromážděných znalostí a údajů zpracovat návrhy nových opatření a projektů a každoročně aktualizovat Akční plán RIS3 strategie Středočeského kraje.

Realizační tým je zároveň v úzkém kontaktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které řeší agendu RIS3 strategie na národní úrovni, zejména ve vztahu k využití Evropských strukturálních a investičních fondů, ale také národních programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Celkové realizační náklady: 87 599 121,12 Kč