Projekt byl realizován v rámci programu reprodukce majetku 113 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, pod identifikačním číslem 113D31300 4801.

Cílem programu je zvyšování kapacity pobytových zařízení sociálních služeb v souladu se střednědobými plány kraje, podpora zkvalitnění pobytových služeb sociální péče, podpora mobility, podpora zkvalitnění a dostupnosti služeb sociální prevence, snížení energetické náročnosti pobytových zařízení sociálních služeb.
Na základě projektové žádosti byla dne 6. 5. 2016 MPSV vydána registrace akce. Dne 5. 1. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ke kterému byly v průběhu realizace akce vydány dvě změny, 8. 3. 2018 a 4. 6. 2018. Akce byla úspěšně dokončena vydáním Závěrečného vyhodnocení akce ke dni 22. 3. 2019.
Cílem tohoto projektu bylo zajistit snížení energetické náročnosti budov Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb. Konkrétně se jednalo o zateplení všech obvodových stěn a lodžií a dále byla realizována výměna oken a vchodových dveří za nové. Tímto naplnil projekt cíl programu č. 5 – Snížení energetické náročnosti pobytových zařízení sociálních služeb, který je blíže specifikován v Dokumentaci programu 113 310.

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, je příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem. Poskytuje službu domov pro seniory a službu domov se zvláštním režimem. Jedná se o pobytové služby poskytované osobám v nepříznivé životní situaci, které potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby v rozmezí 24 hodin.

Doba realizace: leden – říjen 2018
Celkové náklady projektu: 22 996 022,81 Kč, z toho tvoří 47,89 % dotace státního rozpočtu ČR