Projekt "Středočeský kraj - efektivní region" je zaměřen na zefektivnění fungování úřadu a jeho agend a to prostřednictvím zavedení energetického a inovačního managementu, a automatizací a robotizací identifikovaných procesů. Středočeský kraj realizací projektu naváže na své předešlé aktivity, přičemž realizace projektu napomůže především jejich implementaci do běžné praxe.

Cíle projektu

KA1 Řízení kvality pomocí zavedení managementu hospodaření s energií

Cílem je dosáhnout energetických úspor při všech činnostech kraje. Cílem projektu je taktéž zavést energetický management (EnMS), tj. postupy a procesy (podle normy ČSN EN ISO 50001), které by nastavily standardy na nakládání s energiemi. Součástí energetického managementu bude i monitorovací systém, který umožní rychle, efektivně a přesně vyhodnotit spotřeby energií a paliv u jednotlivých subjektů a na základě tohoto vyhodnocení zavádět postupy a procesy k efektivnímu nakládání s energiemi včetně návrhu na úsporná opatření. Po zavedení monitorovacího systému a realizaci úsporných opatření bude možné porovnávat výši úspor energií a paliv před a po zavedený těchto úsporných opatření.

Výstupy

  • Zavedení systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001/2018 (ČSN EN ISO 50001:2019),
  • Studie vhodnosti aplikace úsporných opatření na majetku Středočeského kraje
  • Analýza současného stavu technologií a objektů v majetku kraje
  • Provedení evidence majetku

KA2 Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci

Cílem je zefektivnění činnosti (procesního řízení) krajského úřadu prostřednictvím automatizace nebo robotizace vytipovaných pracovních procesů.

Výstupy

  • Analýza procesů určených k automatizaci a robotizaci
  • 6 zautomatizovaných nebo robotizovaných procesů
  • Proškolení relevantních zaměstnanců
Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016861
Název projektu Středočeský kraj - efektivní region
Období realizace 1.3.2021 – 31.3.2023
Rozpočet 8.695.465,00 Kč

Dokumenty