Projekt byl realizován v rámci programu reprodukce majetku 113 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, pod identifikačním číslem 113D31300 4701.
Cílem programu je zvyšování kapacity pobytových zařízení sociálních služeb v souladu se střednědobými plány kraje, podpora zkvalitnění pobytových služeb sociální péče, podpora mobility, podpora zkvalitnění a dostupnosti služeb sociální prevence, snížení energetické náročnosti pobytových zařízení sociálních služeb.
Na základě projektové žádosti byla dne 29. 4. 2016 MPSV vydána registrace akce. Dne 3. 5. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ke kterému byla v průběhu realizace vydána jedna změna a to 14. 3. 2019. Akce byla úspěšně dokončena vydáním Závěrečného vyhodnocení akce 1. 7. 2019.
Cílem tohoto projektu bylo zajistit navýšení kapacity služby domova se zvláštním režimem v Domově seniorů Nové Strašecí. Zvýšení kapacity bylo dosaženo výstavbou nové budovy, která poskytuje ubytování pro 22 nových klientů trpících různými typy demence. Tímto naplňuje projekt cíl programu č. 1 – Zvyšování pobytových zařízení sociálních služeb v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb, který je blíže specifikován v Dokumentaci programu 113 310.
Domov seniorů Nové Strašecí, je příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem. Poskytuje službu domov pro seniory a službu domov pro osoby se zvláštním režimem.

Projekt byl realizován v termínu únor 2018 – březen 2019
Celkové náklady projektu činily 18 575 498,25 Kč, z toho 64,68 % tvořila dotace státního rozpočtu ČR