Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SRK) na období 2019-2024 s výhledem do 2030

Plní funkci základního dokumentu orgánů kraje pro koordinaci rozvoje území, hraje klíčovou úlohu při zajišťování podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat povědomí o nejdůležitějších potřebách kraje, pomáhá mobilizovat vlastní kapacity a zdroje kraje, využívá znalostí místních činitelů a odborníků a umožňuje určovat a kontrolovat směr budoucího vývoje kraje.
Jedná se o základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Rámuje tvorbu krátkodobých akčních plánů, které konkretizují Strategii rozvoje územního obvodu kraje. Jeho cílem je navrhnout pro stanovené plánovací období promyšlenou množinu opatření a identifikovat finanční prostředky na jejich realizaci.
Dokument byl vytvářen paralelně s přípravou Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a je s ní provázán.

Platnost 2019-2024 (2030)
Odkaz ZDE
Garant Mgr. Jan Veselský, tel: 257 280 138, email: veselsky@kr-s.cz
Ing. Katarína Kolací, tel: 257 280 514, email: kolacik@kr-s.cz

 

Akční plán SRK pro roky 2024-2025

Dokument umožňuje úzkou koordinaci rozvojových záměrů s investičními prioritami kraje a rozpočtovými možnostmi a omezeními. Byl zpracován ve spolupráci dotčených odborů a oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje, IDSK a Středočeského inovačního centra. Jeho stěžejní částí je nastavení cílových hodnot indikátorů pro rok 2025 a vymezení aktivit a projektů k jejich naplnění. Každá kapitola rovněž obsahuje Informaci o naplňování SRK za období 2019-2022, kde je zpracováno podrobné vyhodnocení plnění cílů v několika časových horizontech, stav realizace navržených typových opatření, a především i vývoj indikátorů za období 2019-2022, takže se jedná o kompletní zprávu o každém specifickém cíli.
Akční plán není nástrojem pro schvalování financí na jednotlivé výdaje z krajského rozpočtu. Tyto mechanismy zůstávají dále v plné kompetenci jednotlivých orgánů kraje a standardních postupů Krajského úřadu. AP SRK 24-25 neklade přímé nároky na rozpočet kraje v daném roce, ale vychází z něj. Patří svou povahou mezi ty dokumenty, ke kterým by mělo být přihlíženo při činnosti příslušných útvarů a orgánů Krajského úřadu Středočeského kraje a orgánů Středočeského kraje. 

Platnost 2024-2025
Odkaz ZDE
Garant Mgr. Jan Veselský, tel: 257 280 138, email: veselsky@kr-s.cz
Ing. Katarína Kolací, tel: 257 280 514, email: kolacik@kr-s.cz

 

Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024

Zpracováním této zprávy kraj naplňuje svou zákonnou povinnost vyhodnotit dosavadní naplňování Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024 (SRK) v polovině programového období Evropské unie. Zpráva navazuje na Akční plán SRK pro roky 2024–2025, jehož součástí bylo i vyhodnocení plnění SRK v období 2019–2022. Zpráva obsahuje vyhodnocení jak jednotlivých specifických cílů SRK, tak především implementačních procesů a podpůrných opatření, které měly naplňování cílů strategie zajistit. Na základě závěrů zprávy rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 24.06.2024 o zpracování strategie nové.

Platnost květen 2024
Odkaz ZDE
Garant Mgr. Jan Veselský, tel: 257 280 138, email: veselsky@kr-s.cz
Ing. Katarína Kolací, tel: 257 280 514, email: kolacik@kr-s.cz