Odkaz na ÚAP

Územně analytické podklady SK

 

http://uap.webmap.cz/stredocesky/ruru/

Další informace jsou k dispozici na metodickém portále k ÚAP:

http://uap.webmap.cz/stredocesky/metodicky

 

Kontakty pro nahlížení do ÚAP

Kontaktní osobou ve věcech ÚAP Středočeského kraje je: 

Bc. Vladimír Řezáč
tel. 257 280 211
e-mail: rezac@kr-s.cz

 

Územně analytické podklady (ÚAP)

ÚAP jsou novým nástrojem územního plánování. Slouží k soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území kraje. Jejich pořizování vyplývá z § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále „vyhláška").

ÚAP dále obsahují omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD (rozbor udržitelného rozvoje území).

Krajský úřad na základě ust. § 27 odst. 2) stavebního zákona pořizuje ÚAP pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje (ZÚR), tj. pro měř. 1 : 100 000. Zpracované ÚAP předkládá  pořizovatel k projednání  Zastupitelstvu  kraje (§ 29 odst. 3 stavebního zákona) v rozsahu a formě stanovené vyhláškou tj. v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území. Následně je krajský úřad zašle MMR a Ministerstvu životního prostředí (do 6-ti měsíců od lhůty stanovené pro jejich pořízení nebo aktualizaci).

Dle vyhlášky se ÚAP dělí na:

a)      podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PURÚ) , které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Grafickou součástí PURÚ je

  • výkres hodnot území (zejména urbanistických a architektonických)

  • výkres limitů využití území

  • výkres záměrů na provedení změn v území

b)      rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) , který obsahuje

- zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a  hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé ŽP, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (3 pilíře udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický a sociální)

- určení problémů k řešení v ÚPD zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území např. povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Grafickým výstupem RURÚ je

  • výkres problémů k řešení v ÚPD

 

Aktualizace územně plánovacích podkladů

ÚAP jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumů území a periodicky po 4 letech se pořídí jejich úplná aktualizace.

 

Postup zpracování  územně analytických podkladů Středočeského kraje

První ÚAP Středočeského kraje byly zpracovány v období listopad 2007 až červen 2008.

Úvodní etapa tvorby ÚAP - podklady pro RURÚ byla zpracována firmou Hydrosoft Veleslavín na základě podkladů pořizovatele – odboru regionálního rozvoje KÚSK, poskytovatelů údajů o území a vlastního průzkumu území.

Na tuto náročnou etapu zejména sběru a utřídění dat a jejich začlenění do GISu navázal vlastní rozbor udržitelného rozvoje území kraje, který na základě výběrového řízení zpracoval urbanistický atelier UP 24 Praha (Ing. arch. Poláčková a kol.).  Po konzultaci s pořizovatelem byly ÚAP v rozsahu RURÚ projednány ve Výboru regionálního rozvoje ZK a Radě kraje. V současné době aktuální čtvrtá úplná aktualizace ÚAP byla projednána Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. 9. 2017 (usnesením č. 026-09/2017/ZK).