Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu projektu „Podpora vybraných druhá sociálních služeb ve Středočeském kraji IV." reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063 na roky 2024–2025 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Středočeský kraj vyhlašuje Program k poskytnutí finanční podpory (dotace) v rámci krajského projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus, který je určen pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální službu sociální rehabilitace. Program zcela nahrazuje dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociální služby na roky 2024–2025, a to pro poskytovatele služby sociální rehabilitace v terénní a/nebo ambulantní formě.

Účel dotace
(účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty)

Dotace poskytnutá v rámci Programu bude určena na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů související s poskytováním základních činností u služby sociální rehabilitace v terénní a/nebo ambulantní formě, která je v souladu s aktuální Sítí sociálních služeb Středočeského kraje pro daný rok (dále jen „Síť SK").

Dotaci z Programu lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci), a to na službu, která je zapsána v registru sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách), a je uvedena v Síti SK.

Dotaci z Programu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). V rámci žádosti v rozpočtu služby žadatel uvádí pouze náklady na základní činnosti služby stanovené zákonem o sociálních službách pro příslušný druh služby.

Všeobecné podmínky pro posouzení žádostí o poskytnutí dotace na roky 2024–2025 jsou podrobně stanoveny v dokumentu Program „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV" na roky 2024–2025, jehož přílohou je dokument Pravidla poskytování dotace v rámci Programu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV" na roky 2024–2025 (dále jen „Pravidla"), který upravuje základní principy a priority dotačního řízení, mechanismus výpočtu optimálního návrhu dotace a způsob stanovení redukčních mechanismů a reálného návrhu dotace.

Podmínky a pravidla pro poskytnutí dotace, pro posouzení žádosti a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace, upravuje Metodika Programu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV" na roky 2024–2025 (dále jen „Metodika"), která je také přílohou Programu. Způsob a výše finanční podpory se řídí i Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze (dále jen „Metodika MPSV").

Dále je přílohou Programu také vzor Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení (dále jen „vzor Smlouvy"), na roky 2024–2025 včetně jejích příloh a vzor Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV" (dále jen „Žádost") na roky 2024-2025 včetně jejích příloh.

Veškeré dokumenty naleznete v Dokumentech ke stažení.
 

Důvody podpory stanoveného účelu

Dotace je poskytována na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami. Podpora sociálních služeb bude uskutečňována za podmínek stanovených zejména Programem, Metodikou a Pravidly.
 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

Středočeský kraj obdrží z Operačního programu Zaměstnanost plus, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb v rámci Programu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV", registrační číslo CZ. 03.02.01/00/22_003/0000063, částku 357 554 736 Kč.
 

Maximální výši dotace a kritéria pro stanovení výše dotace

Maximální výše dotace a kritéria pro stanovení výše dotace jsou obsaženy v dokumentech Program, Metodika, Metodika MPSV, dále pak v dokumentu Pravidla, přičemž i hodnocení žádostí se řídí těmito dokumenty.
 

Okruh způsobilých žadatelů

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociální služby (registraci), a to na službu, která je zapsaná v registru sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách), podle zákona o sociálních službách, zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení ve spádovém území Středočeského kraje (popř. mimo toto spádové území pro občany Středočeského kraje) a zároveň je při podání žádosti v souladu s aktuální Sítí SK pro daný rok.
 

Lhůta a postup pro podání žádosti

Žádost o dotaci na roky 2024–2025 na poskytování sociálních služeb je možné zpracovat a podat v termínu: od 30. 10. 2023 do 13. 11. 2023

Dotace z Programu je poskytována žadatelům na základě Žádosti. Žádost musí být zpracována za každou sociální službu (identifikátor služby), na níž žadatel bude požadovat dotaci, zvlášť a podána elektronicky prostřednictvím datové schránky Středočeského kraje na kontaktní osobu Ing. Marcel Slováček, MBA.

Žádost musí být podána na předepsaných formulářích, které jsou přílohou Programu.

Žadatel je povinen prostřednictvím datové schránky podat kompletní formulář Žádosti včetně příloh.

Formulář Žádosti musí být podepsán tím, kdo je oprávněn jménem právnické osoby činit úkony dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
 

Žádost a povinné přílohy zasílejte ve formátu PDF (podepsané) a taktéž ve formátu xls.

Žadatel uvede jako věc při podání „ŽÁDOST O DOTACI OPZ IV"

Za den doručení žádosti se považuje den jejího doručení do datové schránky Středočeského kraje: keebyyf.

Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány na celou dobu trvání projektové dotace, tj. na roky 2024–2025.

Přílohy Žádosti o dotaci jsou:

1. Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace na roky 2024–2025 – POVINNÁ

2. Předpoklad plnění indikátorů na roky 2024–2025 – POVINNÁ

3. Personální zajištění služby na roky 2024–2025 – POVINNÁ

4. Stanovy organizace, jmenování/volba statutárního zástupce – POVINNÁ

5. Zdroje financování služby – POVINNÁ

6. Komentář k žádosti o dotaci – POVINNÁ

7. Plná moc v případě zastoupení žadatele o neinvestiční finanční dotaci pověřenou osobou – POVINNÁ V PŘÍPADĚ ZASTOUPENÍ ŽADATELE
 

Je nutné, aby žadatel o dotaci na poskytování sociálních služeb:

  • postupoval v souladu s dokumenty Program, Metodika a Pravidla,
  • přiložil veškeré povinné přílohy k žádosti o dotaci,
  • odevzdal zkontrolovanou žádost o dotaci s přílohami v termínu do 13. 11. 2023.

Žádosti o dotaci, které nebudou splňovat náležitosti v souladu s Programem, Pravidly a Metodikou, a které nebudou úplné či řádně vyplněné, mohou být po kontrole a hodnocení odpovědnými pracovníky vyřazeny. Před odevzdáním Žádosti o dotaci je tedy důležité Žádost důkladně zkontrolovat.
 

Hodnocení žádosti

Hodnocení žádostí o projektovou dotaci provádějí zaměstnanci KÚSK. Při hodnocení se řídí, pokud není stanoveno jinak, dokumenty Program, Metodika a Pravidla. Posouzení je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou je v rámci žádosti požadována projektová dotace.

Dostupnými informacemi pro hodnocení jsou:

  • vlastní podaná žádost o projektovou dotaci,
  • informace uvedené na webových stránkách poskytovatele dotace,
  • informace z registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • další informace související s dostatečným posouzením žádosti.

Z poskytnuté projektové dotace lze hradit pouze uznatelné náklady. Výčet uznatelných a neuznatelných nákladů je uveden zejména v Metodice a vzoru Smlouvy.
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Po stanovení reálné výše dotace - viz dokument Pravidla, budou o přidělené dotaci rozhodovat orgány Středočeského kraje, tj. Rada Středočeského kraje a Zastupitelstvo Středočeského kraje, dle zasedání těchto orgánů na začátku roku 2024. Po schválení rozdělení dotací pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb budou na webových stránkách Středočeského kraje zveřejněny přehledové tabulky ve věci přidělení/nepřidělené dotace jednotlivým sociálním službám. Zároveň budou poskytovatelé sociálních služeb vyzváni k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby.

Kontakty

Ing. Marcel Slováček, MBA, tel. 257 280 605, e-mail: slovacek@kr-s.cz

PROJEKTOVÝ A FINANČNÍ MANAŽER

Mgr. et Bc. Helena Vlčková, tel. 257 280 337, 702 159 277, e-mail: vlckovah@kr-s.cz

METODIK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ing. Lucie Schröderová, tel. 257 280 885, e-mail: schroderova@kr-s.cz

KONTROLOR, FINANČNÍ REFERENT V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Bc. Veronika Vobořilová, tel. 257 280 366, e-mail: voborilova@kr-s.cz

KONTROLOR, FINANČNÍ REFERENT V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

zpět na začátek stránky

Dokumenty