Rozcestník

Díky realizaci projektu bude v letech 2023 až 2025 zajištěna finanční podpora pro službu sociální rehabilitace (v ambulantní a/nebo terénní formě) a její kapacity, které jsou v souladu s platnou Sítí sociálních služeb ve Středočeském kraji. Financování bude v plné výši nahrazovat dotaci poskytovanou ze státního rozpočtu skrze rozpočet Středočeského kraje na poskytování sociální služby, a to po celou dobu realizace projektu.

Finanční prostředky budou rozděleny mezi poskytovatele sociálních služeb pomocí dotačního řízení.

Odborné nastavení, realizaci projektu a administrativní činnosti bude zajišťovat Odbor sociálních věcí.

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV

 • Realizátor: Středočeský kraj
 • Region: Středočeský
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000063
 • Rozpočet projektu: 572 146 428,00 Kč
 • Doba realizace projektu: 01.10.2022 - 30.04.2026

Popis projektu:

Projekt OPZ+ je zaměřen na podporu služby sociální rehabilitace a na tyto cílové skupiny:

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s duševním onemocněním
 • Osoby s poruchami autistického spektra
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
 • Osoby vyrůstající v náhradní rodinné péči
 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené závislostmi
 • Osoby ve nebo po výkonu trestu
 • Senioři
 • Národnostní menšiny
 • Cizinci
 • Migranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené násilím
 • Neformální pečující

Díky projektu dojde ke kontinuálnímu zajištění poskytování vybraného druhu sociální služby, bude zajištěna dostupnost poskytování a její další rozvoj.  

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpora vybraného druhu sociální služby ve Středočeském kraji, a to dle parametrů výzvy MPSV, čímž bude zajištěna její dostupnost poskytování a rozvoj. Dílčím cílem projektu je zvýšení uplatitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Předpokládaný průběh projektu:

V přípravné fázi již byly pro potřeby dotačního řízení připraveny podkladové dokumenty, zejména se jedná o Pravidla k poskytování dotace, Metodiku realizace projektu, vzor Veřejnoprávní smlouvy o dotaci, vzor Pověření k poskytování služby obecně hospodářského zájmu, vzor Projektové žádosti a další dokumenty nutné k úspěšné realizaci dotačního řízení.

Realizace projektu pak započne dnem 01.10.2022 a bude ukončena k 30.04.2026, s tím, že poslední čtyři měsíce bude projekt vyhodnocován a ukončován. Finanční podpora sociálních služeb bude trvat po dobu tři let od 01.01.2023 do 31.12.2025, přičemž dotační řízení bude vyhlašováno pro každý rok zvlášť.

V období realizace projektu bude sociálním službám zajišťována průběžná finanční a metodická podpora.

Finanční podpora bude spočívat zejména v přerozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé sociální služby, a to na základě uzavřených Veřejnoprávních smluv. Financování sociálních služeb bude pravidelné a kontinuální po celou dobu realizace projektu a bude vedeno v režimu ex-ante dle předem nastaveného harmonogramu splátek.

Metodická podpora bude v realizační fázi poskytována členy realizačního týmu (metodiky sociálních služeb, kontrolory sociálních služeb a dalšími členy týmu) a to zejména v oblastech:

 • techniky sociální práce s uživateli služby,
 • naplňování personálních standardů odborných pracovníků ve službě,
 • vykazování monitorovacích indikátorů,
 • uznatelnosti nákladů z projektu apod.

V rámci celé realizace projektu budou rovněž probíhat činnosti spojené s kontrolou u poskytovatelů sociálních služeb. Kontrola se bude zaměřovat zejména na oblasti čerpání obdržených finančních prostředků z pohledu jejich uznatelnosti, efektivnosti využití a dodržení smluvních podmínek. Současně bude cílem kontroly též zhodnotit efektivitu a kvalitu poskytované sociální služby, zejména pak dodržování a naplňování personálních standardů u odborných pracovníků ve službě a velmi důležitou částí bude kontrola monitorovacích indikátorů, a to jak z pohledu jejich naplňování, tak také z pohledu jejich vykazování.

Kontakty

Ing. Marcel Slováček, MBA, tel. 257 280 605, e-mail: slovacek@kr-s.cz

projektový a finanční manažer

Mgr. et Bc. Helena Vlčková, tel. 257 280 337; 702 159 277, e-mail: vlckovah@kr-s.cz

metodik sociálních služeb

Ing. Lucie Schröderová, tel. 257 280 885, e-mail: schroderova@kr-s.cz

kontrolor, finanční referent v oblasti sociálních služeb

Bc. Veronika Vobořilová, tel. 257 280 366, e-mail: voborilova@kr-s.cz

kontrolor, finanční referent v oblasti sociálních služeb

zpět na začátek stránky