ODDĚLENÍ PRÁVNÍ

 • poskytuje komplexní právní podporu jednotlivým odborům
 • plní úkoly související s podporou příspěvkových organizací zřízených Středočeským krajem
 • zajišťuje právní vymáhání pohledávek kraje
 • zastupuje úřad a kraj v řízení před soudy a zajišťuje další úkony a činnosti související se soudními spory
 • rozhoduje jako nadřízený orgán o odvoláních proti rozhodnutím obcí a jejich orgánů o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dále rozhoduje o stížnostech proti postupu obcí a jejich orgánů podle zákona o svobodném přístupu k informacím  


ODDĚLENÍ LEGISLATIVNÍ

 • připomínkuje návrhy zákonů a připravuje návrhy zákonů v rámci zákonodárné iniciativy Zastupitelstva kraje
 • zajišťuje agendu voleb přísedících u Krajského soudu
 • zajišťuje metodickou pomoc obcím v samostatné i přenesené působnosti

ODDĚLENÍ STÍŽNOSTÍ

 • vede centrální evidenci petic a stížností v samostatné i přenesené působnosti a zajišťuje související agendu
 • poskytuje informace týkající se informačního zákona, vede centrální evidenci žádostí o informace podle tohoto zákona a kontroluje dodržování lhůt stanovených tímto zákonem
 • provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí kraje v oblasti zápisů veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb.