Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Středočeského kraje

Jedná se o platný dokument.

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody se pořizuje pro území České republiky a pro území krajů. Jeho zpracování ukládá krajům ust. § 87c odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plán a jeho aktualizace, po schválení Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, zveřejňují krajské úřady způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Hlavním cílem Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Středočeského kraje (dále jen „Plán“) je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních lidských potřeb, minimalizace dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost a životní prostředí. Plán obsahuje zejména vymezení a popis území s identifikaci zdrojů vody, popis rizika sucha včetně jeho možných dopadů. Ve své hlavní části Plán obsahuje návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody.

Plán sestává z textové, tabulkové a grafické části. Textová část je rozdělena na část úvodní, základní a operativní.

Úvodní část obsahuje pravidla pro aktualizace, použité symboly a zkratky, seznam použitých podkladů, seznam relevantních právních předpisů a technických norem, jakož i  použité termíny a definice a vysvětlení pojmů.

Základní část obsahuje údaje potřebné pro zvládání sucha v daném území, charakteristiku území, popis vodních zdrojů včetně záložních a jejich případné zastupitelnosti, popis úpravy, dopravy, převodů vody a zásobování vodou, seznam a popis technických zařízení využiteIných k řešení stavu nedostatku vody, seznam uživatelů vody významných pro dané území, seznam povolených nakládání s vodami významněji ovlivňujících množství a jakost vod, popis rizik sucha a místní směrodatné limity a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody.

Operativní část obsahuje seznam orgánů veřejné moci a osob podílejících se na zvládání sucha a stavu nedostatku vody, popis činností, které vykonávají, popis přenosu informací, priority zásobování, návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody.

Grafická část obsahuje zejména tři mapy: mapu zranitelnosti území suchem, mapu vodních zdrojů a mapu vypouštění odpadních vod. Všechny tři mapy dávají přehled jak o ohrožení suchem, tak o rozmístění vodních zdrojů a míst vypouštění odpadních vod v kraji.

Dokumenty