Dle Opatření č. 17/2013 ke směrnici č. 56 k zajištění kontroly výkonu přenesené působnosti obcí jednotlivými odbory krajského úřadu, je nutné zajistit zveřejnění plánů na webových stránkách Středočeského kraje před začátkem kontrolního období.

Dokumenty ke stažení


Obecné zásady při nasmlouvání zdravotnického zajištění akcí

Typ akce - sportovní, koncert populární, rockové hudby, společenská událost - firemní akce, dětský den, náboženská shromáždění, poutě apod. Doporučujeme vyžádat si od vybraného poskytovatele zdravotních služeb předložení „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb". Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydávají rozhodnutím správní orgány (Krajské úřady, Magistrát Hlavního města Prahy). Zdravotnické zajištění mohou poskytovat pouze poskytovatelé, kteří mají vydaná oprávnění poskytování zdravotních služeb s uvedením názvu zdravotní služby: „PŘEPRAVA PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE". 

Akce musí být zajištěna personálně minimálně jedním z těchto typů výjezdových skupin:

 • lékař + řidič ZZS (zdravotnický záchranář)
 • zdravotnický záchranář + řidič ZZS
 • všeobecná sestra s ARIP + řidič ZZS

Personální vybavení musí odpovídat právním předpisům:

 • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • lékař vozidla RLP (rychlé lékařské pomoci) minimálně se specializovanou způsobilostí v základním oboru
 • zdravotnický záchranář s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • všeobecná sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu + ARIP
 • řidič záchranné služby s osvědčením o kvalifikačním kurzu řidiče ZZS

 

Zdravotnická vozidla musí technickým stavem a vybavením odpovídat:

 • vyhlášce č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky.

Dokumenty ke stažení