Krizové řízení


ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ SČK – KRIZOVÝ MANAGEMENT  

 

  • provádí v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, agendu v oblasti krizového řízení na úseku zdravotnictví,
  • zřizuje pracovní skupinu odboru zdravotnictví pro přípravu a řešení mimořádných událostí a krizových situací,
  • připomínkuje návrhy havarijních plánů, jež se vztahují k území Středočeského kraje,
  • podílí se na zpracování Traumatologického plánu Středočeského kraje,
  • spolupracuje s poskytovateli lůžkové a jednodenní péče na tvorbě traumatologických plánů lůžkových a jednodenních zařízení (legislativa, metodika a kontrola),
  • zřizuje stálý pracovní orgán Odboru zdravotnictví - Krizový management odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje (dále KMOZKU),
  • tajemník KMOZKU, krizový manažer odboru zdravotnictví: Mgr. Simona Dobisová, dobisova@kr-s.cz, 257 280 951, 602 100 362

 

ZPRACOVÁNÍ TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ POSKYTOVATELŮ LŮŽKOVÉ A JEDNODENNÍ PÉČE

Traumatologický plán poskytovatele jednodenní a lůžkové péče je základním dokumentem pro zajištění připravenosti zdravotnických zařízení na události, kdy bude nutné poskytnout pomoc většímu počtu raněných.

Povinnost těchto zdravotnických zařízení zpracovat traumatologický plán je dána zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologických plánů poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.

Návrhy traumatologických plánů i jejich aktualizace se před samotným schválení projednávají s Krajským úřadem Středočeského kraje. Pravidelná aktualizace probíhá dle zákona minimálně jednou za dva roky.

Krajský úřad Středočeského kraje využívá pro tvorbu traumatologických plánů systému Portál krizového řízení, který umožňuje přímo ze systému vygenerovat příslušný traumatologický plán. Přihlašovací údaje do tohoto systému byly zástupcům zdravotnických zařízení předány v průběhu roku 2013. V případě zapomenutého hesla či potřeby konzultace se prosím obraťte na Mgr. Simonu Dobisovou, e-mail: dobisova@kr-s.cz .

Internetový odkaz na Portál krizového řízení -  https://pkr.kr-stredocesky.cz/sypos/admin/