Dokumenty

 

Dokumenty ke stažení

Odstranění nepoužitelných léčiv od obyvatelstva

 

Informace k problematice nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče a se zdravotnickým odpadem (nepoužitelná léčiva x ostré předměty) vyskytujícím se v domácnostech

Jelikož pacienti často řeší problém, jak nakládat s prošlými či nespotřebovanými léčivy a použitými injekčními stříkačkami (včetně inzulinových per), předkládáme Vám stručné vysvětlení této problematiky, abychom všichni předcházeli rizikům spojeným s nesprávnou manipulací a odstraněním odpadů.

V případě, že pacientovi zůstanou doma nespotřebovaná léčiva (např. nepoužitá, poškozená nebo prošlá léčiva), je povinností lékáren vyplývající z § 89 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, tato nespotřebovaná nepoužitelná léčiva převzít a zajistit jejich odstranění, tato léčiva se označují dle katalogu odpadů katalogovým číslem 20 01 32 – jiná nepoužitelná léčiva. Léčiva lze vrátit do kterékoli lékárny.

Odpad, který vzniká při léčbě pacientů v domácím prostředí, není z hlediska katalogu odpadů odpadem komunálním, ale patří do skupiny označené dle katalogu odpadů katalogovými čísly 18 (odpady ze zdravotnictví a veterinární péče).

V případě, že ošetření v domácím prostředí provádí pracovníci agentury domácí péče nebo jiný odborný zdravotnický pracovník, nesmí odpad nechat k odstranění pacientovi, ale provedou odstranění stanoveným způsobem vlastními silami (dle provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví).

Použité injekční stříkačky (např. injekce léčivého přípravku CLEXANE, který si pacient aplikoval) jsou dle katalogu odpadů označeny pod katalogovým číslem 18 01 01 - ostré předměty a jsou zařazeny do kategorie nebezpečný odpad především s ohledem na nebezpečí šíření infekce. Ostré předměty (např. injekční stříkačky, lancety, jehly) nenáleží do komunálního odpadu a nelze je považovat za nepoužitelná léčiva a odevzdávat je spolu s nepoužitelnými léčivy do lékárny.

Pacienti, kteří potřebují odstranit použité injekční stříkačky, tedy ostré předměty, které vznikly jako odpad po aplikaci léčiv, by měli postupovat tak, že tzv. ostré předměty odevzdají v nádobě k tomu účelu určené na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad, aktuální informace o osobách, kterým byl Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem životního prostředí, vydán požadovaný souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, lze získat na Odboru životního prostředí.

Likvidace léčiv

S účinností od 1. 12. 2019 došlo ke změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o léčivech). Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona o léčivech je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Osoby oprávněné k odstranění nepoužitelných léčiv přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně, přičemž náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich odstraněním těmto oprávněným osobám hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Pokud krajský úřad lékárně oznámí, které z osob uvedených v § 88 odst. 3 zákona o léčivech jsou krajským úřadem určeny k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv (doporučené osoby provádějící odstranění tohoto odpadu mají ve Středočeském kraji svou provozovnu), je lékárna povinna nepoužitelná léčiva předávat těmto osobám, jinak si náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním nese sama.

Krajský úřad Středočeského kraje oznamuje, že osobami určenými k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech jsou výhradně osoby uvedené v „Seznamu osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva", zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 8/2019 a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva_10967_1955_3.html

Krajský úřad Středočeského kraje bude žádosti o náhradu nákladů předkládat Ministerstvu financí ČR souhrnně ve čtvrtletních termínech za uplynulé čtvrtletí. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že součástí žádosti zaslané krajským úřadem je podle nového metodického pokynu také údaj o období, za které náklady oprávněným osobám vznikly (žádost viz příloha).

V zájmu předejití případným problémům žádáme oprávněné osoby o podávání žádostí následovně:

  • Za I. čtvrtletí do 4.4.
  • Za II. čtvrtletí do 4.7.
  • Za III. čtvrtletí do 4.10.
  • Za IV. čtvrtletí do 4.1.

Pokud uvedené datum připadne na sobotu, neděli nebo svátek lze žádost podat první následující pracovní den. Současně žádáme, aby jednotlivé žádosti věcně s daným obdobím souvisely.

Žádosti o náhradu nákladů lze zasílat na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Kontaktní osobou je Bc. Jana Vilímová, vilimova@kr-s.cz, 257 280 446