Kalmetizace


OPATŘENÍ V OBLASTI ZABRÁNĚNÍ VZNIKU, ROZVOJE A ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ TUBERKULÓZOU - KALMETIZACE

V případě, že má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu se zřizovatelem (v případě nestátních zdravotnických zařízení s orgánem příslušným k registraci), hradí výdaje za činnosti, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 224/2002 Sb. a souvisejících předpisech stát prostřednictvím zřizovatele (či orgánu příslušného k registraci).

Vyčíslené náklady jsou v termínu stanoveném vyhláškou č. 224/2002 Sb. a souvisejícími předpisy předkládány na předepsaných tiskopisech zřizovateli (orgánu příslušnému k registraci).

Termín pro předložení faktur včetně vyúčtování je vždy do konce následujícího měsíce po uplynutí jednotlivého čtvrtletí tzn.: do 15. dubna. za I. čtvrtletí, do 15. července za II. čtvrtletí,  do 15. října za III. čtvrtletí, do 15. ledna následujícího roku za IV. čtvrtletí. Vyplněné formuláře včetně žádosti o proplacení nákladů zasílejte na adresu:

Středočeský kraj
Odbor zdravotnictví
Zborovská 11
150 21 Praha 5