Kotlíkové dotace

13923912-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
Seznam schválených žádostí.xlsx
Před 6 Roky uživatelem Jan Truhlář
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by
13264227-xlsx
13249566-xlsx
12988488-xlsx
12945637-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
seznam registrovaných žadatelů-II.kolo 1.výzva-4.část
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů- II.kolo 1.výzva - 3.část
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
seznam registrovaných žadatelů- II.kolo 1. výzva-2.část.xlsx
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
seznam registrovaných žadatelů- II.kolo 1. výzva-1.část.xlsx
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by

Kotlíkové dotace - 1. výzva - kontakty

Oddělení skupinových projektů 

email:   kotliky@kr-s.cz
 

Mgr. Michal Zadina
administrativní pracovník
zadina@kr-s.cz

Jaroslava Králíčková
projektový manažer
kralickova@kr-s.cz

Pavla Tomková
administrativní pracovník 
tomkova@kr-s.cz

Mgr. Kateřina Urbanová Mojsejová, Ph.D.
projektový manažer 
urbanovak@kr-s.cz

 

 

 

 

Kotlíkové dotace 2015-2018 - Důležité upozornění pro příjemce dotace

Dovolujeme si upozornit příjemce dotace, že speciální kvalifikace vydávaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je požadována jen u zdrojů čistě na obnovitelné zdroje energie (OZE), tedy kotle na biomasu (typ označení A3) a tepelná čerpadla (typ označení B). 

Kotlíkové dotace 2015-2018 - Důležité upozornění pro příjemce dotace

!!! Důležité upozornění pro příjemce dotace v rámci Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 - 2018" !!!

Příjemce dotace je povinen po celou dobu udržitelnosti tohoto projektu, tj. 5 let od uzavření smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace, vést (archivovat) následující dokumentaci (tato povinnost je stanovena v Článku VII., odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace):

Souhrn dokladů a dokumentace, která je součástí Žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace (dále jen „žádost o poskytnutí dotace"):

 1. Kompletní žádost o poskytnutí dotace s podpisy žadatele a energetického specialisty
 2. Potvrzení energetického specialisty k žádosti o poskytnutí dotace, nebo doložení průkazu energetické náročnosti budovy, popřípadě doložení žádosti k programu Nová zelená úsporám
 3. Prohlášení o funkčnosti (původního) kotle a používaných palivech
 4. Fotodokumentace (původního) kotle, prokazující napojení kotle na otopnou soustavu a komínové těleso (fotodokumentace musí být v barevném provedení a čitelná, tj. dodržení ostrosti fotografií s vysokým rozlišením)
 5. Písemné souhlasy ostatních spoluvlastníků nemovitosti s realizací obměny tepelného zdroje
 6. Originál Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle programu (uzavřená mezi Středočeským krajem a příjemcem dotace)

Souhrn dokladů a dokumentace, tzv. závěrečná dokumentace, která je součástí vyhodnocení
a vyúčtování dotace
(dále jen „závěrečná dokumentace"):

 1. Kopie účetních (daňových) dokladů/faktur za zrealizované práce, dodávky a služby (faktury musí být se soupisem provedených dodávek a prací), zjednodušené daňové doklady, paragony s označením čísla a názvu projektu
 2. Bankovní výpisy nebo originály příjmových pokladních dokladů, dokládajících úhradu vzniklých nákladů
 3. Kopie dokladu (osvědčení, certifikát) o proškolení firmy, která nový tepelný zdroj instalovala (doklad musí mít platnost k termínu instalace nového zdroje)
 4. Protokol (revizní zpráva) o uvedení nového tepelného zdroje do provozu (tento protokol může být doplněn potvrzením o tlakové a topné zkoušce)
 5. Osvědčení o získání profesní kvalifikace (platí pouze pro obnovitelné zdroje energie dle §10d zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, tj. pro instalaci tepelných čerpadel a kotlů na tuhá paliva – výhradně biomasa)
 6. Doklad o likvidaci kotlového tělesa včetně potvrzení od firmy (sběrných surovin), která kotel likvidovala
 7. Fotodokumentace (původního) odpojeného kotle, prokazující jeho znehodnocení (fotodokumentace musí být v barevném provedení a čitelná, tj. dodržení ostrosti fotografií s vysokým rozlišením)
 8. Fotodokumentace nově instalovaného tepelného zdroje včetně jeho napojení na otopnou soustavu, popřípadě fotodokumentaci akumulačních nádob nebo realizovaných stavebních úprav (fotodokumentace musí být v barevném provedení a čitelná, tj. dodržení ostrosti fotografií s vysokým rozlišením)
 9. Fotodokumentace instalovaného mikro energetického opatření (fotodokumentace musí být v barevném provedení a čitelná, tj. dodržení ostrosti fotografií s vysokým rozlišením)
 10. Smlouva o zřízení běžného účtu žadatele/příjemce dotace u příslušného peněžního ústavu, popřípadě Potvrzení o vedení běžného účtu na příjemce dotace.

Kotlíkové dotace 2015-2018 - 1. výzva

Kotlíková dotace 2015–2018

Cílem programu (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva.

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. 

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům v prvním kole bylo:

 • tepelné čerpadlo,
 • kotel na pevná paliva,
 • plynový kondenzační kotel,
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • „mikro" energetická opatření.

Upozorňujeme žadatele, že číslo bankovního účtu, které je uvedeno v žádosti, musí být číslem účtu žadatele o kotlíkovou dotaci, na kterého je napsána. Faktura musí být vystavena na žadatele, jiný způsob není možný, protože odporuje dotačním podmínkám.

Uznatelné náklady pro Středočeský kraj jsou od 15. 7. 2015, to znamená, že již tuto topnou sezonu mohou majitelé rodinných domů vyměnit kotel na tuhá paliva za nízkoemisní tepelný zdroj.

Při výměně starého kotle nezapomeňte pořídit fotografie zapojení kotle na otopnou soustavu a do komínového tělesa (jinak by nemohla být dotace uznána).

Upozorňujeme, že faktura musí být od dodavatele označena číslem projektu „CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000013" a názvem projektu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018" a musí být opatřena originálním podpisem příjemce.

Informujeme žadatele o kotlíkovou dotaci, že platby v rámci dotačního programu jsou realizovány prostřednictvím projektového účtu č. 4440000387/6000.

Upozorňujeme žadatele, aby při předkládání dokladů doložili:

 • zálohovou fakturu s přesným zněním zálohy,
 • výpis z běžného účtu
 • nebo příjmový doklad.

Lhůta pro vyplacení kotlíkové dotace je počítána 45 pracovních dnů od kontroly a doručení všech požadovaných podkladů od žadatelů (závěrečná dokumentace).

Kotlíkové dotace administrované Odborem životního prostředí a zemědělství (do 31. 3. 2017) jsou k dispozici na webových stránkách tohoto odboru:

Zpět

Chyba