V Zásobníku projektů jsou evidovány připravované a realizované projekty, které splňují níže uvedené podmínky:

 • spolufinancované z EU/EHP a národních zdrojů,
 • investiční nebo neinvestiční projekty kraje a jeho organizací,
 • u nichž je znám dotační zdroj,
 • u nichž Rada kraje schvaluje projektový záměr.

Projektem

 • je jednorázová akce kraje nebo jeho organizace směřující k dosažení změny (vymezeného cíle), která je ohraničena věcně, časově, finančně a jinými zdroji (např. z hlediska personálního zabezpečení),
 • je akce spolufinancovaná (kofinancovaná) z veřejných finančních zdrojů, jako jsou strukturální fondy a komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko, národní zdroje,
 • není považováno prosté pořízení majetku, běžná údržba a opravy nebo financování běžného provozu.

Jedná se o seznam připravovaných a realizovaných projektů Středočeského kraje spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů

Žadatelem dotace jsou:

 • Středočeský kraj
 • Příspěvkové organizace Středočeského kraje
 • Akciové společnosti, jejichž zakladatelem je Středočeský kraj

Zveřejněný Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů aktualizace č. 1. 2024:

 • Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů schválený Zastupitelstvem kraje dne 26.2.2024. (soubor Zásobník projektů 1.2024)
 • Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů – detailní, soubor není chráněn heslem (soubor Zásobník projektů 1.2024 - Detail)
 • Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů – Obec s rozšířenou působností (soubor Zásobník projektů 1.2024 - Obec s rozšířenou působností)

Zásobník realizovaných projektů je členěn podle věcně příslušných odborů/oddělení:

 • Informatika
 • Doprava
 • Školství
 • Kultura a památková péče
 • Zdravotnictví
 • Oddělení regionálního rozvoje
 • Životní prostředí a zemědělství
 • Odbor řízení dotačních projektů
 • Sociálních věcí
 • Odbor bezpečnosti a krizového řízení
 • Odbor veřejné mobility  

Materiál byl schválen Usnesením č. 007-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024.

Zásobník akcí 2021+ (příprava dotačních projektů)

V Zásobníku akcí 2021+ jsou evidovány akce/projekty, které splňují níže uvedené podmínky:

 • není zatím znám zdroj financování realizace akce/projektu,
 • předpokládá se spolufinancování z EU/EHP a NZ v programovém období 2021 – 2027,
 • investiční nebo neinvestiční akce/projekty kraje nebo jeho organizací a to pouze do stavu připraveno k realizaci.
 • Příprava těchto akcí/projektů je prozatím finančně kryta ze Zásobníku projektů, kromě přípravných kroků u dopravních staveb (silnice II. a III. třídy), které jsou finančně kryty ze Zásobníku investic.

Zveřejněný Zásobník akcí 2021+ aktualizace č. 1.2024

Zásobník akcí 2021+: schválený Zastupitelstvem kraje dne 26.2.2024 (soubor Zásobník akcí 2021+ 1.2024), soubor není chráněn heslem

Zásobník akcí je členěn podle věcně příslušných odborů/oddělení:

 • Hospodářská správa
 • Doprava
 • Školství
 • Kultura a památková péče
 • Zdravotnictví
 • Sociálních věcí
 • Odbor veřejné mobility  
 •  

Materiál byl schválen Usnesením č. 007-31/2024/ZK ze dne 26.2.2024

Dokumenty