Oddělení skupinových projektů vypokonává aktivity v samostatné i přenesené působnosti Středočeského kraje: 

Samostatná působnost: 

 • zajišťuje ve spolupráci s věcně příslušnými odbory přípravu a předkládání skupinových projektů ke schválení Řídícímu orgánu, tyto skupinové projekty řídí a administruje,
 • připravuje vyhlášení výzev k předkládání žádostí podporu/dotaci v rámci skupinových projektů,
 • administrativně zajišťuje proces výběru žádostí o poskytnutí podpory/dotace v rámci skupinových projektů,
 • poskytuje metodickou podporu žadatelům a příjemcům,
 • připravuje a zajišťuje publicitu a prezentaci skupinových projektů včetně organizování souvisejících seminářů, konferencí a výstav,
 • provádí příjem, ověřování a schvalování žádostí o platby příjemcům podpory/dotace,
 • připravuje souhrnné žádosti o platby ke schválení a proplacení Řídícímu orgánu,
 • kontroluje dodržování poměru spolufinancování,
 • zajišťuje monitorování a kontrolu skupinových projektů,
 • vede dokumentaci a shromažďuje data související s vedením skupinových projektů,
 • zajišťuje a provádí ve spolupráci s věcně příslušnými odbory hodnocení výsledků a dopadů skupinových projektů (evaluace),
 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu kraje ve věci financování jím řízených a administrovaných skupinových projektů z příslušných finančních zdrojů,
 • připravuje, administruje a monitoruje individuální projekty technické pomoci, spojené s technickou a finanční pomocí při administraci a řízení skupinových projektů,
 • zajišťuje nahrávání dat do příslušných informačních systémů, např. MONIT7+, Benefit7+, MS 2014+,
 • zajišťuje nahrávání dat do centrálního registru podpor malého rozsahu na základě agendy A944 Činnosti dle zákona o zemědělství,
 • připravuje a předkládá žádosti o platby a Monitorovací zprávy týkající se administrace a řízení skupinových projektů ke schválení a proplacení poskytovateli podpory/dotace,
 • komunikuje s poskytovatelem podpory/dotace,
 • zpracovává a aktualizuje směrnici týkající se Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a další dokumenty, související s implementací tohoto programu.

Přenesená působnost: 

 • provádí úkony na základě dohody uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kterou jsou přeneseny některé pravomoci související s implementací Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ČR na kraj.