Oddělení přípravy a realizace projektů vykonává pouze samostatnou působnost Středočeského kraje, a to nálsedující: 

 • zajišťuje řízení a administraci investičních a neinvestičních projektů úřadu financovaných z různých druhů finančních zdrojů (např. strukturální fondy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko, státní rozpočet, krajský rozpočet) (dále jen „finanční zdroj“),
 • vydává stanoviska k návrhům projektových záměrů věcně příslušných odborů úřadu z hlediska možnosti jejich realizace v rámci příslušných finančních zdrojů,
 • zajišťuje zpracování projektových žádostí v souladu s pravidly příslušných finančních zdrojů, vycházejících z projektových záměrů schválených Radou,
 • zajišťuje administraci a průběžnou kontrolu výstupů projektů úřadu v době udržitelnosti dle pravidel příslušných finančních zdrojů,
 • je oprávněno vyžadovat od věcně příslušných odborů a příspěvkových organizací součinnost a spolupráci v rámci monitoringu přípravy, realizace a udržitelnosti projektů kraje,
 • je kontaktním metodickým místem pro jednotlivé věcně příslušné odbory úřadu a organizace zřizované krajem k poskytování metodické pomoci a informací k možnostem využívání různých druhů finančních zdrojů na realizaci projektů,
 • je kontaktním komunikačním místem pro příslušné instituce a organizace poskytující podporu/dotaci nebo podílející se na spolupráci při přípravě, realizaci nebo udržitelnosti projektů úřadu,
 • zpracovává informaci o aktuálním stavu řízení projektů dle požadavků vedení úřadu nebo na jednání orgánů kraje,
 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu úřadu ve věci financování jím řízených a administrovaných projektů z příslušných finančních zdrojů,
 • spravuje Zásobník projektů v rámci systému monitorování realizace projektů a je oprávněn od věcně příslušných odborů vyžadovat podklady pro jeho aktualizaci,
 • vyhodnocuje efektivitu všech procesů projektového řízení a navrhuje jejich zlepšení,
 • zpracovává a aktualizuje směrnici týkající se projektového řízení,
 • zabezpečuje úkoly pro plnění funkce zřizovatele Regionální dotační kanceláře, příspěvkové organizace, v oblasti projektového řízení