Kontakty

Kontakty

Ing. Helena Kováčová
ochrana přírody, NATURA, CITES
tel.: 257 280 268
kovacova@kr-s.cz

RNDr. Jana Štěpánková
ochrana přírody, NATURA, CITES
tel.: 257 280 487
stepankovaj@kr-s.cz

Ing. Kateřina Píchová
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 362
pichova@kr-s.cz

Ing. Jitka Šebánková
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 584
sebankova@kr-s.cz

Štěpánka Čílová
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 379
cilova@kr-s.cz

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Kompetence krajského úřadu v oblasti CITES

Krajský úřad v přenesené působnosti

podle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů:

  • Provádí registraci exemplářů druhů přímo ohrožených vyhynutím, na které se vztahuje zákaz obchodních činností, s výjimkou druhů nebo určitých exemplářů, pro které může prováděcí právní předpis stanovit, že se na ně povinnost registrace nevztahuje (§ 23).
  • Provádí změny v registraci exemplářů druhů přímo ohrožených vyhynutím, na které se vztahuje zákaz obchodních činností, s výjimkou druhů nebo určitých exemplářů, pro které může prováděcí právní předpis stanovit, že se na ně povinnost registrace nevztahuje (§ 23).
  • Zajišťuje výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů a zákona č. 100/2004 Sb. tím, že uděluje výjimky ze zákazů obchodních činností s exempláři, zajišťuje registraci exemplářů podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb. a zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů (§ 25).
  • Uděluje výjimky ze zákazu obchodních činností týkajících se exemplářů podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů (§ 3).
  • Vykonává kontrolu nad dodržováním práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů a zákona č. 100/2004 Sb. (§ 25).
  • Vydává potvrzené kopie dokladu CITES podle § 24 odst. 5 zákona č. 100/2004 Sb.