Kontakty

Kontakty

Ing. Helena Kováčová
ochrana přírody, NATURA, CITES
tel.: 257 280 268
kovacova@kr-s.cz

RNDr. Jana Štěpánková
ochrana přírody, NATURA, CITES
tel.: 257 280 487
stepankovaj@kr-s.cz

Ing. Kateřina Píchová
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 362
pichova@kr-s.cz

Ing. Jitka Šebánková
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 584
sebankova@kr-s.cz

Štěpánka Čílová
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 379
cilova@kr-s.cz

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Postup při registraci exemplářů CITES

Registrace exemplářů CITES – Co mám dělat, když:

a) Vylíhne se či narodí mládě, které podléhá registraci podle zákona č. 100/2004 Sb.?

 • Na příslušný úřad zašlu:
  • vyplněný formulář A – nová registrace exempláře;
  • všechny doklady týkající se živočicha a jeho rodičů, které mám k dispozici (vhodné je přiložit kopie registračních listů jeho rodičů), včetně nezaměnitelného označení (číslo kroužku či čipu a u želv fotografie spodní strany krunýře – plastronu s měřítkem).

b) Koupím či dostanu zvíře, na které se vztahuje povinnost registrace podle zákona č. 100/2004 Sb.?

 • Na příslušný úřad zašlu:
  • vyplněný formulář B – nabytí a přihlášení exempláře;
  • originál registračního listu (který jsem obdržel/a při koupi);
  • originál potvrzení o vynětí exempláře ze zákazů týkajících se komerčních činností (v případě, že jde o exemplář zařazený do přílohy A nařízení Rady (ES) č. 338/97, ve znění nařízení Komise (EU) 2016/2029 a jde o prodej).

c) Prodám či daruji zvíře, na které se vztahuje povinnost registrace podle zákona č. 100/2004 Sb.?

d) Moje registrované zvíře uhyne?

 • Na příslušný úřad zašlu:
  • vyplněný formulář D – úhyn exempláře;
  • originál registračního listu;
  • originál potvrzení o vynětí exempláře ze zákazů týkajících se komerčních činností (v případě, že bylo pro exemplář vydáno).

e) Dovezu/vyvezu zvíře ze/do zahraničí (EU x mimo EU)?

 • Ze/do země EU:
  • Transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU není považován za dovoz a vývoz a nejsou proto nutná dovozní ani vývozní povolení.
  • V případě, že se tento přesun týká exempláře druhu z přílohy A, který pochází z volné přírody a měl při dovozu do EU stanoveno místo určení, je nutné požádat o povolení k přemístění. Toto povolení v ČR uděluje Ministerstvo životního prostředí.
 • Ze/do země mimo EU:
  • Při dovozu exempláře druhu z přílohy A nebo B ze země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba dovozní permit (povolení k dovozu), který vydává Ministerstvo životního prostředí. Zároveň se vyžaduje vývozní doklad CITES ze třetí země.
  • Při dovozu exempláře druhu z přílohy C ze země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba vývozní permit (povolení k vývozu), který vydává výkonný orgán CITES země vývozu, a oznámení o dovozu (formulář lze získat na celním úřadě přímo na hraničním přechodu). Pokud druh není CITES – je potřeba pouze oznámení o dovozu.
  • Při dovozu exempláře druhu z přílohy D ze země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba oznámení o dovozu (formulář lze získat na celním úřadě přímo na hraničním přechodu).
  • Při vývozu exempláře druhu z přílohy A nebo B do země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba vývozní permit (povolení k vývozu), který vydává Ministerstvo životního prostředí, a registrační list (u druhu z přílohy B je registrační list vyžadován, pouze pokud je pro druh stanovena povinná registrace vyhláškou č. 227/2004 Sb.). K žádosti o vývoz CITES I je někdy vyžadováno dovozní povolení třetí země.
  • Při vývozu exempláře druhu z přílohy C do země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba vývozní permit (povolení k vývozu), který vydává Ministerstvo životního prostředí.

f) Chci prodat nebo jinak ke komerčním účelům využívat exemplář z přílohy A nařízení Rady (ES) č. 338/97, ve znění nařízení Komise (EU) 2016/2029, na který se vztahuje zákaz obchodních činností?

 • Podám žádost  o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na přiloženém formuláři CITES – žádost o výjimku, který je povinný. V případě, že exemplář je již zaregistrován, je žádoucí k formuláři přiložit kopii registračního listu.
 • V případě, že žádost o výjimku je podávána současně se žádostí o zaregistrování, nebo pokud se na exemplář povinnost registrace nevztahuje, je nutno k žádosti doložit všechny doklady svědčící o původu exempláře (registrační listy rodičů, případně i prarodičů, doklady o nabytí exempláře).

g) Chci cestovat po EU s exemplářem z přílohy A?

 • Podám žádost o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností (viz výše).

Lhůty a formuláře CITES

Obecně platná lhůta pro oznámení  předchozích skutečností:

 • 30 dnů od nabytí exempláře či jiné změny.

Všechny formuláře týkající se změn v registraci CITES a výjimek u exemplářů z přílohy A naleznete v přiložených dokumentech. Kromě formuláře pro výjimky ze zákazu obchodních činností, který je stanovený právním předpisem, jsou tyto formuláře určeny pouze pro zdejší úřad, jsou nepovinné a slouží ke zpřehlednění podávané žádosti.


Místa registrace CITES

 • Pokud máte trvalý pobyt ve Středočeském kraji, své zvíře zaregistrujete u Krajského úřadu Středočeského kraje (včetně území CHKO).
 • Pokud bydlíte v Praze, pak své zvíře zaregistrujete na Magistrátu hl. m. Prahy.

Kontrola a možné sankce

Hlavním kontrolním orgánem CITES v ČR je Česká inspekce životního prostředí, která kontroluje dodržování zákonů v oblasti CITES, může ukládat opatření a zjišťovat totožnost osob. Za porušení zákona ukládá ČIŽP pokuty (blokové nebo v přestupkovém či správním řízení). V případě pochybností může ČIŽP podezřelé exempláře CITES zadržet, příp. je i zabavit.

Inspektoři ČIŽP jsou při své kontrolní činnosti oprávněni vstupovat do objektů, chovných či pěstebních zařízení či na pozemky. Mohou požadovat vysvětlení či předložení dokladů, mohou prohlédnout exemplář i jeho identifikační označení a pořídit dokumentaci. Kontrolovaná osoba je povinna v odůvodněných případech umožnit i odběr krve či jiného vzorku z exempláře.

Dalším kontrolním orgánem CITES je Celní správa, která provádí kontrolu nad zbožím podléhajícím celnímu dohledu a má pravomoc podezřelé exempláře zadržet.

Při nedodržení povinností stanovených zákonem je možné přestupci uložit pokutu až do výše 200 000 Kč fyzickým osobámdo výše 1 500 000 Kč podnikatelským subjektům. Dále může dojít k zabavení exemplářů.

V závažných případech je možné případ řešit i dle trestního zákona (řeší speciální složky Celní správy nebo Policie ČR). Dotyčná osoba pak může být potrestána odnětím svobody až na osm let, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

Důležité upozornění: V mnoha zemích je nezákonný vývoz exemplářů CITES přísně postihován, a to jak podle Úmluvy CITES, tak podle místních zákonů – v některých případech hrozí až několik let vězení a vysoké peněžní tresty!

Dokumenty