Vedoucí Odboru informatiky
Mgr. Daniel Rokos
tel.: 257 280 118
e-mail: rokosd@kr-s.cz

Asistentka
Vitnerová Veronika
tel.: 257 280 103
e-mail: vitnerova@kr-s.cz

Počítačová místnost

Od 1. 3. 2018 byl zřízen Odbor informatiky, který se dělí na tři oddělení:

Samostatná působnost:

 • odpovídá za koncepci a strategii rozvoje informačního systému kraje,
 • navrhuje a koordinuje informační strategii veřejných informačních systémů v rámci kraje,
 • zajišťuje vazby na informační systémy veřejné správy a dodržování závazných právních předpisů v oblasti informačních systémů veřejné správy,
 • plánuje nákup jednotné a kompatibilní výpočetní techniky a programového vybavení,
 • spolupracuje s oddělením řízení lidských zdrojů při výběru odborných školení pro uživatele výpočetní techniky,
 • zpracovává v ekonomické oblasti v rámci kapitoly 03 podklady pro sestavení návrhu rozpočtu, provádí rozpis a sleduje čerpání rozpočtu včetně provádění rozpočtových opatření a provádí kontrolu účetních sestav, analyzuje a vyhodnocuje průběh hospodaření,
 • vytváří a odpovídá za metainformační model popisující datové zdroje,
 • zabezpečuje systém zpracování výsledků hlasování krajského referenda a technicky zajišťuje zpracování výsledků hlasování krajského referenda krajskou komisí, připravuje projekty v oblasti IS/ICT úřadu a kraje včetně projektů spolufinancovaných EU a podílí se na jejich realizaci,
 • připravuje, připomínkuje nebo se jinak podílí na přípravě podkladů k výběrovým řízením na nákup HW, SW a služeb z oblasti IS/ICT úřadu,
 • spolupracuje s věcně příslušnými odbory na přípravě výběrových řízení a smluv z oblasti IS/ICT úřadu,
 • připravuje a administruje zakázky malého rozsahu v limitech daných interními předpisy,
 • zajišťuje darování a převod nevyužité IT techniky na PO, zajišťuje vyřazení a likvidaci nefunkční techniky.

Přenesená působnost:

 • zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému úřadu kompatibilního s informačními systémy veřejné správy.