VYUŽÍVANÁ DATA

Středočeský kraj k výkonu veřejné správy využívá geografická data převážně od jiných poskytovatelů. Seznam datových sad vč. uvedení názvu poskytovatele, způsobu poskytnutí (formát), způsobu využití, aktualizace a možného výdeje zobrazuje následující tabulka. Tabulka má pouze informativní charakter.

POSKYTOVATEL DATA POSKYTNUTÍ AKTUALIZACE* VÝDEJ PRO
AOPK NATURA 2000, památné stromy a jiné SHP 1 x za 2 roky Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) SHP 5x ročně
Armáda ČR Rastrové mapy (WGS84, UTM) TIFF, TFW - oddělení IZS/KRIZ obcí s RP
Vektorové mapy (WGS84, UTM) SHP -
Výškopis (WGS84, UTM) XYZ -
CENIA Vojenské mapování WMS Jednorázová Ne
ČHMÚ Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) SHP 1x za rok Ke stažení ZDE
ČÚZK ZABAGED SHP 1x za rok Příspěvkové organizace a projekty
GEONAMES SHP 1x za rok
RÚIAN VFR 4 x ročně Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj
ISKN VFK 4 x ročně
Ortofoto aktuální WMS 1 x za 2 roky Ne
Ortofoto archivní WMS -
Katastrální mapy WMS Průběžná
MŽP ČR Povodňový plán SHP Průběžná Ne
Povodí Labe Záplavová území a aktivní zóny SHP 2x za rok Na žádost
Povodí Ohře Záplavová území a aktivní zóny SHP 1x za 2 roky Na žádost
Povodí Vltavy Záplavová území a aktivní zóny SHP 3x za rok Na žádost
ŘSD Geografická databáze majetkových správců FGDB, SHP 2 x ročně Ne
ÚHÚL Kategorie lesa SHP 1x za 2 roky Územní plánování
Územní plánování
Vzdálenost 50m od lesa SHP 1x za 2 roky
Stupeň přirozenosti lesních porostů SHP 1x za 2 roky Ne
Hranice přír. lesních oblastí SHP 1x za 2 roky Ne
VÚV Záplavová území a aktivní zóny SHP 5x za rok Ke stažení ZDE
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) SHP 1x za 2 roky Územní plánování

* Pouze orientační údaj

Poslední aktualizace tabulky: 03/2023

VLASTNÍ DATA

Seznam vlastní dat zobrazuje následující tabulka. Tabulka má pouze informativní charakter.

ZPRACOVATEL DATA VYUŽITÍ AKTUALIZACE KONTAKT
Odbor informatiky Adresář obcí - kontaktní údaje, datová schránka, email, web obce, jméno starosty/tky Mapové aplikace Správní členění a majetek kraje Nepravidelně gis@kr-s.cz
Zdravotnická zařízení - kontaktní údaje, adresa, telefon, web organizace Mapové aplikace Zdravotnictví Jednorázově
Investiční příležitosti Mapové aplikace Vybrané investiční příležitosti 1 x za 5 let
Doprava - investice Mapové aplikace Nepravidelně
Odbor životního prostředí a zemědělství Ochrana přírody a krajiny (např. krajinný ráz, KUSK, spolky, ÚSES, mapování v terénu...) Mapové aplikace Ochrany přírody a krajiny Nepravidelně hofman@kr-s.cz
Ovzduší - Rozhodnutí Mapové aplikace Ovzduší Ročně
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK) - VaK Mapové aplikace PRVKÚK Ročně
Integrovaná prevence a prevence závažných havárií Mapové aplikace IPPZH Nepravidelně
Managementová opatření Neveřejné - interní analýzy Průběžně vanhat@kr-s.cz
Odbor územního plánování a stavebního úřadu Územně plánovací dokumentace obcí a kraje Mapové aplikace Územně plánovací dokumentace Průběžně rezac@kr-s.cz
Územně plánovací podklady kraje Pro potřeby úřadu Do r. 2018 1x za 2 roky, od r. 2018 1x za 4 roky
INSPIRE - využití území Geoportál CENIA Nepravidelně
Registr oprávněných investorů Mapové aplikace Územně plánovací dokumentace Průběžně
Odbor veřejné mobility Cyklotrasy, cyklostezky Mapové aplikace Cyklokoncepce Průběžně klimes@kr-s.cz

Poslední aktualizace tabulky: 03/2023