PROHLÍŽECÍ SLUŽBY

Kromě interaktivních mapových aplikací Středočeský kraj uživatelům GIS nabízí geografická data prostřednictvím prohlížecích služeb. Jedná se především o tato rozhraní: WMS, WMTS a WFS. Pravidla těchto služeb jsou regulována standardy OGC (Open Geospatial Consortium). Více ZDE. Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj používá technologii Esri, všechny služby jsou publikovány v rozhraní AGS.

WMS (Web Map Service) je webová mapová služba, kterou si uživatel může načíst do svého vlastního desktopového projektu nebo si ji může načíst do webové mapové aplikace, která to umožňuje. Více ZDE Příkladem softwaru podporující WMS je komerční produkt ArcGIS desktop, odkaz ZDE, nebo Open Source QGIS (Quantum GIS), odkaz ZDE.

WMTS (Web Map Tile Service) je webová mapová kešovaná služba, která se používá v případě publikování nakešovaných služeb tzn. služba má předdefinované měřítkové úrovně. Příkladem softwaru podporující WMS je komerční produkt ArcGIS desktop, odkaz ZDE, nebo Open Source QGIS (Quantum GIS), odkaz ZDE.

WFS (Web Feature Service) je webová mapová služba, která se využívá při publikaci vektorových dat, kdy je požadováno s obsahem služby dál pracovat. Více ZDE.

AGS (ArcGIS Server Service) je základní formát mapové služby, která je publikována prostřednictvím ArcGIS Serveru.

Seznam WMS a dalších mapových služeb Středočeského kraje

Upozornění: Uživatelé produktů ArcGIS mohou využít přímo AGS služby ZDE.

Názvy služeb ÚPD obcí a kraje jsou změněny.

Zdroj Služba Typ služby
Odbor informatiky Rozcestník služeb AGS
MJT - Majetek kraje WMS
Odbor územního plánování a stavebního řádu ÚP - Hlavní výkresy obcí WMS
Úplné znění Zásad územního rozvoje SK (11 / 2023) WMS
Odbor životního prostředí a zemědělství ŽP - NATURA 2000 WMS
ŽP - Ostatní prvky ochrany přírody WMS
ŽP - PRVKÚK - kanalizační síť WMS
ŽP - PRVKÚK - vodovodní síť WMS
ŽP - Územní systém ekologické stability (ÚSES) WMS
ŽP - Zvláště chráněná území (ZCHÚ) WMS

Poslední aktualizace tabulky: 10/2023

Seznam WMS a dalších mapových služeb jiných poskytovatelů

Následující tabulka obsahuje seznam vybraných WMS jiných poskytovatelů, které lze přidat do mapových aplikací s označením   . Aplikace však musí obsahovat nástroj Přidat data    . Seznam je řazen podle názvu poskytovatele. Výběr webových mapových služeb vychází z potřeb odborů Krajského úřadu. Za obsah externích WMS odpovídá výhradně poskytovatel mapové služby.

Upozornění: Některé WMS po načtení do mapové aplikace budou potřeba zapnout v nástroji Seznam vrstev. Některé služby se déle načítají v závislosti na obsahu dat a na rychlosti připojení. Některé služby jsou publikovány i jako AGS, např. služby poskytovatele AOPK.

Videonávod pro přidání služby externí WMS do mapové aplikace najdete na konci stránky.

Zdroj Služba Typ služby
AOPK Doprava obojživelníci WMS
Chráněné území WMS
Migrace savci WMS
NATURA 2000 WMS
Památný strom WMS
Přírodní biotopy a HABITAT WMS
Skupina přírodních biotopů WMS
Údaje o území WMS
CENIA Hřbitovy a pohřebiště WMS
Imisní pole koncentrací znečišťujících látek WMS
INSPIRE - CHMÚ Ovzduší WMS
INSPIRE - CHMÚ Voda WMS
INSPIRE - Obyvatelstvo OWMS
INSPIRE - Válečné hroby WMS
Klima WMS
Koupací vody WMS
Plošné zdroje emisí tuhých částic WMS
Potencionální přirozená vegetace WMS
Provozovny ohlašovatelů do IRZ WMS
Typologie krajiny WMS
Úřady (finanční, matriční a stavební) WMS
Vybavenost obcí WMS
ČGS Důlní díla WMS
Geofyzikální prozkoumanost WMS
Geologická mapa ČR 50 000 WMS
Hydrogeologická prozkoumanost WMS
Hydrogeologické rajony 1 000 000 WMS
Inventarizace úložných míst WMS
Mapa zvodnění 2 000 000 WMS
Poddolovaná území WMS
Půdní mapa 50 000 WMS
Radonový index 50 000 WMS
Registr rizikových úložných míst WMS
Registr sesuvů - Geofond WMS
Suroviný informační systém WMS
Údaje o území WMS
Vrtná prozkoumanost WMS
ČÚZK DATA 250 WMS
Digitalizace katastrální mapy WMS
SM5 - vektor na ZTM 5 WMS
ZABAGED WMS
ZM 10 WMS
ZM 50 WMS
Lesy ČR LCR - rastrová porostní a obrysová mapa WMS
Veřejný LHP WMS
ŘSD ČR Doprava - objekty WMS
Doprava - síť WMS
SPÚ BPEJ - Bonitované půdní ekologické jednotky WMS
VÚMOP Monitoring eroze zemědělské půdy WMS
Větrná eroze WMS
VÚV Hydroekologický informační systém VÚV TGM I. WMS
Hydroekologický informační systém VÚV TGM II. WMS

Poslední aktualizace tabulky: 03/2024