Informace

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA ÚSEKU EVIDENCE OBYVATEL

Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, jsou uzavírány veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva") ve věci zapisování údajů do informačního systému evidence obyvatel v rozsahu, v jakém jsou obce editory zapisovaných údajů:
 

  • adresa místa trvalého pobytu
  • počátek trvalého pobytu
  • datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • datum ukončení trvalého pobytu na území ČR
  • adresa pro doručování, její změny nebo zrušení

 

Dále jsou uzavírány smlouvy na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Podle § 63 odst. 1 zákona o obcích mohou obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, uzavřít smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce, která je účastníkem  smlouvy. K uzavření smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu.

Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí krajského úřadu o souhlasu s jejím uzavřením.

Náležitosti smlouvy jsou:

 

  • označení účastníků smlouvy
  • doba trvání smlouvy
  • určení rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce
  • způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti

 

Obsah smlouvy lze změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření takového dodatku je rovněž zapotřebí souhlasu krajského úřadu.

Smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou a jen tehdy, jestliže to bylo ve smlouvě dohodnuto a jestliže byla dohodnuta výpověďní lhůta.