Informace

NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
Obec v oznámení uvede:

 1.  název a sídlo a připojí usnesení příslušného orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů,
 2.  jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu starosty obce, popřípadě osob jimi pověřených jednat jménem příslušného územního samosprávného   celku ve věci sbírky,
 3.  účel sbírky
 4.  území, na němž se sbírka bude konat
 5.  datum zahájení a datum ukončení sbírky, popřípadě informaci, že sbírka bude konána na dobu neurčitou
 6.  způsob provádění sbírky
 7.  název a adresu banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto  účtu, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a) zákona
 8.  podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. c) zákona
 9.  určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. d) nebo e) zákona
 10.   den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok
 11.   den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování, není-li tento den totožný s dnem uvedeným v bodě 10 (první průběžné vyúčtování může být  zpracováno za dobu delší než kalendářní rok, nejdéle však do 18 měsíců ode dne zahájení sbírky)
 12.   vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. b) zákona
 13.   souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku použito v zahraničí.